Екип

Справка за квалифицираност на екипа

 

Списък на педагогическия и административен състав на 35. СЕУ за
учебната 2018/2019 година

Ръководство
1 Калчева Директор a.kalcheva@35sou.bg
2 Ангелова ЗДУД d.angelova@35sou.bg
3 Вълчева ЗДУД t.valcheva@35sou.bg
4 Петрова ЗДУД v.petrova@35sou.bg
5 Гайтанджиев Психолог k.gaytandjiev@35sou.bg
6 Цветкова Психолог l.tsvetkova@35sou.bg
7 Минчева Ресурсен учител k.mincheva@35sou.bg
Администрация
1 Маринова Гл.счетоводител d.marinova@35sou.bg
2 Йорданова Финансов контрол p.jordanova@35sou.bg
3 Кожухаров Системен администратор i.kozhuharov@35sou.bg
4 Доцева Библиотекар i.dotseva@35sou.bg
5 Ташкова Организатор стопанска дейност g.tashkova@35sou.bg
Български език и литература
1 Къцева Старши учител g.katseva@35sou.bg
2 Михова Старши учител e.dermendzhieva@35sou.bg
3 Карарадева Старши учител i.kararadeva@35sou.bg
4 Петрова Старши учител i.petrova@35sou.bg
5 Ташева Старши учител m.tasheva@35sou.bg
6 Соколова Старши учител t.sokolova@35sou.bg
7 Койчев Старши учител i.kojchev@35sou.bg
Английски език
1 Чолакова Старши учител g.cholakova@35sou.bg
2 Георгиева Старши учител d.georgieva@35sou.bg
3 Енчева Старши учител t.encheva@35sou.bg
Немски език
1 Стайкова Учител g.stajkova@35sou.bg
2 Томова Главен учител d.tomova@35sou.bg
3 Ангелова ЗДУД d.angelova@35sou.bg
4 Деспов Старши учител d.despov@35sou.bg
5 Дебелянова Старши учител. e.debeljanova@35sou.bg
6 Минова Учител j.minova@35sou.bg
7 Узунова Старши учител k.uzunova@35sou.gb
8 Чолакова Старши учител t.cholakova@35sou.bg
9 Димитров Старши учител s.dimitrov@35sou.bg
10 Фрьомер Старши учител m.fryomer@35sou.bg
11 Гогова Старши учител k.gogova@35sou.bg
12 Цакова Старши учител m.tsakova@35sou.bg
Френски език
1 E.Цонева Старши учител e.tsoneva@35sou.bg
2 К.Цонева Старши учител k.tsoneva@35sou.bg
3 Кондузова Старши учител p.konduzova@35sou.bg
4 Новкова Старши учител r.novkova@35sou.bg
5 Панчева Старши учител t.pantcheva@35sou.bg
6 Иванова Старши учител t.ivanova@35sou.bg
Руски език
1 Щерева Старши учител g.shtereva@35sou.bg
2 Василева Старши учител e.vasileva@35sou.bg
3 Захариева Старши учител m.zaharieva@35sou.bg
4 Канчева-Хинова Старши учител n.kancheva@35sou.bg
5 Тонева Старши учител s.toneva@35sou.bg
Математика, Информатика и Информационни технологии
1 Калчева Директор a.kalcheva2@35sou.bg
2 Петрова ЗДУД v.petrova@35sou.bg
3 Григорова Учител v.grigorova@35sou.bg
4 Манчева Ръководител на направление ИКТ l.mancheva@35sou.bg
5 Димова Старши учител l.dimova@35sou.bg
6 Байчева Главен учител p.baicheva@35sou.bg
7 Табакова Старши учител t.tabakova@35sou.bg
8 Младенова Старши учител t.mladenova@35sou.bg
9 Шишков Учител t.shishkov@35sou.bg
10 Терзийска Старши учител e.terzijska@35sou.bg
История и цивилизация
1 Жечева Старши учител d.ivanova@35sou.bg
2 Душков Учител i.dushkov@35sou.bg
3 Петрова Старши учител n.petrova@35sou.bg
География и икономика
1 Кущиева Старши учител r.kushtieva@35sou.bg
2 Янкова Учител s.simeonova@35sou.bg
Философски цикъл
1 Аврамов Учител a.avramov@35sou.bg
2 Иванова Учител s.ivanova@35sou.bg
Биология и здравно образование
1 Генова Старши учител l.genova@35sou.bg
2 Трифонова Старши учител ts.trifonova@35sou.bg
3 Горанова Старши учител d.goranova@35sou.bg
Физика и астрономия
1 Виденова Учител r.videnova@35sou.bg
2 Тотева Учител b.toteva@35sou.bg
Химия и опазване на околната среда
1 Йорданова Финансов контрол p.jordanova@35sou.bg
2 Попова Главен учител y.popova@35sou.bg
Музика
1 Витанова Старши учител t.vitanova@35sou.bg
Изобразително изкуство
1 Коралов Старши учител j.koralov@35sou.bg
Технологии
1 Желязкова Старши учител a.zhelyazkova@35sou.bg
Физическо възпитание и спорт
1 Стоянова Учител v.stoyanova@35sou.bg
2 Тошкова Главен учител m.toshkova@35sou.bg
3 Ацева Старши учител m.atseva@35sou.bg
4 Оцетова Старши учител n.otsetova@35sou.bg
5 Аспарухов Старши учител o.asparuhov@35sou.bg
6 Василева Старши учител p.vasileva@35sou.bg
Начален етап
1 Илиева Учител d.ilieva@35sou.bg
2 Димитрова Старши учител d.dimitrova@35sou.bg
3 Рачинска Старши учител e.rachinska@35sou.bg
4 Маринова Старши учител e.marinova@35sou.bg
5 Динкова Учител ПИГ k.dinkova@35sou.bg
6 Долапчиева Старши учител r.dolapchieva@35sou.bg
7 Лазарова Старши учител r.lazarova@35sou.bg
8 Стоилова Старши учител s.stoilova@35sou.bg
9 Маданска Старши учител s.madanska@35sou.bg
10 Христова Старши учител s.hristova@35sou.bg
11 Асенова Учител s.asenova@35sou.bg
12 Емануилова Старши учител s.emanuilova@35sou.bg
13 Николчева Старши учител t.nikolcheva@35sou.bg
14 Нушева Учител ПИГ t.nusheva@35sou.bg
15 Вълчева ЗДУД t.valcheva@35sou.bg
16 Тонев Главен учител t.tonev@35sou.bg
17 Лагадова Старши учител t.lagadova@35sou.bg
18 Григорова Учител ПИГ ts.grigorova@35sou.bg
19 Добрева Старши учител ts.dobreva@35sou.bg
20 Стоянова Учител ПИГ e.stojanova@35sou.bg
21 Герджикова Учител ПИГ e.gerdzhikova@35sou.bg
22 Дамянова Учител ПИГ j.damjanova@35sou.bg
23 Дойчева Учител r.doicheva@35sou.bg
Справка за квалифицираност на екипа

Comments are closed.