Материална база

35. СОУ разполага със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме.

Сграден фонд
Сградата на 35. СОУ  разполага с 35 учебни стаи и кабинети. Сградата е с нова дограма на прозорците и нови алуминиеви щори. Първият етаж е отделен за учениците от начален курс на обучение.

Актова зала
През.2009г. бе открита и новопостроената актова зала. Тя създаде нови възможности за провеждане на урочна, лекционна, дискусионна и педагогическа дейност, за по-добро организиране на извънкласната дейност. В залата се провеждат традиционните празници на училището, тържества и концерти.

Компютърни кабинети
За учебни цели са обзаведени три компютърни кабинета. В голяма част от кабинетите и класните стаи са монтирани мултимедийни системи. Благодарение на показани отлични резултати на учениците от 35. СОУ Министерството на образованието осигури преносими компютри за целия преподавателски състав. В сградата е изградена безжична интернет връзка, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.
В централното фоайе е разположена видеостена, на която се излъчват специални учебни програми.

Езикови кабинети
За обучението по немски език е обзаведен кабинет с най-модерна аудио-визуална техника, а за часовете по френски език се използва системата „Vifax“.

Библиотека
Училището разполага  с богата библиотеката. В нея учениците могат да намерят любима книга, учебни материали, занимателни списания.
За нуждите на учебната и извънкласната дейност училището разполага със скенер, различни принтери и копирна техника.

Столова и бюфет
Към училището има и столова, бюфет и автомат за топли напитки.

Физкултурни салони
Училището разполага с два физкултурни салона. Големият салон е оборудван със съоръжения за волейбол и баскетбол. В малкия са разположени фитнес уреди.

Спортна площадка
Със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката е изградена външна спортна площадка, покрита с изкуствена настилка.

Comments are closed.