Учебни планове

Учебните планове съдържат разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование. Те определят разпределението на учебното време за задължителна подготовка, задължителноизбираема (ЗИП) и свободноизбираемата (СИП) подготовка.

Учебните планове в 35. СОУ се изготвят по степени на обучение за всеки випуск (учебна година на постъпване в първия клас на учебната степен). Те съдържат информация за всичките класове от съоотвeтната степен на обучение.

Comments are closed.