Информация от заседания

Общото събрание на Училищното настоятелство провежда редовни заседания веднъж
месечно от 18,30 часа в учителската стая.

Заседанията са открити и всеки родител, който има въпроси, забележки или идеи относно
дейността на Настоятелството може да ги изложи пред Общото събрание.

Информация от събрания на Училищното настоятелство.

Среща с кмета на 21.04.2015
Събрание на УН 28.10.2014
Събрание на УН 12.12.2011
Събрание на УН 28.11.2011
Събрание на УН 20.01.2011
Събрание на УН 18.11.2010
Събрание на УН 21.10.2010
Събрание на УН 23.09.2010

Comments are closed.