Възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от 1., 2., 3. и 4. клас

Уважаеми ученици и родители,

във връзка със заповед №на МОН РД 09 – 4247/08.11.2021 г. и №на МЗ РД-01 – 911/08.11.2021 г.  докато се осъществява присъствен образователен процес в училищата, които се намират на територията на община с достигната 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 населениe, за паралелките от I до IV клас, се променя графикът за влизане в сградата на училището и излизане от него, както следва:

За учениците от I смяна:

•           Учениците от I а, б, в и II а, б, в  влизат в двора на училището през Вход 1, а в сградата – през  централния вход в интервала 07:45 – 08:00 часа.

·             Учениците от  ПИГ 4.1 и ПИГ 4.2 влизат в двора на училището през Вход 2, а в сградата – през входа към занималните в интервала 07:45 – 08:00 часа.

 •          Учениците от III б, в клас влизат в двора на училището през Вход 2, а в сградата – през входа към занималните в интервала 07:45 – 08:00 часа.

•           Учениците от III a клас влизат в двора на училището през Вход 2, а в сградата – през входа към занималните в интервала 08:00 – 08:15 часа и по задното стълбище достигат до класната си стая.

За учениците от II смяна:

•           Учениците от IV б, в клас, непосещаващи ПИГ, влизат в двора на училището през Вход 2, а в сградата – през входа към занималните в интервала 13:00 – 13:10 часа.

·            Учениците от IV а клас, непосещаващи ПИГ, влизат в двора на училището през Вход 2, а в сградата – през входа към занималните в интервала 13:15 – 13:25 часа.

График за напускане на сградата на училището:

•          Учениците от I – II клас напускат сградата през всички междучасия и след приключване на учебните занятия през централния вход (Вход 1).

·           Учениците от III – IV клас напускат сградата през всички междучасия и след приключване на учебните занятия през входа към занималните (Вход 2).

·           Учениците от  ПИГ 3.1 и ПИГ 3.2 напускат двора на училището през вход 2.

·           Учениците от  ПИГ 4.1 и ПИГ 4.2 напускат двора на училището през вход 2.

Съгласно т. 6 от НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

В сградата на училището не се допускат:

а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване два пъти седмично;

б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;

в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.

Моля за стриктно спазване на графика за влизане на учениците, включително тези и от ПИГ.

Във връзка с тестването на учениците на 10.11.2021 г. (сряда)  се извършат следните промени в дневното разписание на паралелките:

Тестването на учениците от I и II клас ще се извърши през първия учебен час за деня с начало 08:00 часа, като часът по съответния учебен предмет ще се проведе в първия час за организиран отдих и спорт за деня.

Тестването на учениците от групите ПИГ – 4 клас ще се извърши през първия учебен час за деня – организиран отдих и спорт с начало 08:00 ч.

Тестването на учениците от III и IV клас ще се извърши през първия учебен час за деня, като часът по съответния учебен предмет ще се проведе в час на класа, в съответствие със седмичното разписание на класовете. Началото на изследването по паралелки е, както следва:

III а клас – 08:20 часа.

III б и III в класове – 08:00 часа.

IV а клас – 13:30 часа (изследват се учениците, непосещаващи занималня)

IV а и IV б класове – 13:15 часа (изследват се учениците, непосещаващи занималня)