График на дейностите за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в VIII клас.

1. Подаване на документи за участие в класиране за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в VIII клас – на 04.08.2022 г. от 09:00 часа до 15:00 часа. Учениците подават в училището:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави.

2. Класиране по бал и обявяване на списъците с приетите ученици – на 04.08.2022 г. до 17:00 ч.

3. Записване на класираните ученици – на 05.08.2022 г. от 09:00 часа до 13:00 часа.