ПРОЕКТ „РЕВИС – ПРЕВЕНЦИЯ И ОТГОВОР НА НАСИЛИЕТО СРЕД ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“

Партньорски организации от България, Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия реализират двугодишен проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст” , финансиран от ЕС. Проектът в България се  изпълнява от Сружение Институт по социални дейности и практики в партньорство с десет училища, едно от които е 35 СЕУ „Добри Войников“. Конккретни участници от училището са учениците от 9а и 9в класове. Проектът стартира през месец януари 2021 година.

Проектът „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст”, има за цел да предотврати, да се бори и да отговори на насилието сред децата чрез промяна на социални норми и поведение, да насърчи децата да оспорват социалните норми, които водят до насилие от връстници и разработване на решения на конфликтни проблеми. Проектът се фокусира конкретно върху превенцията на насилието сред връстници в училище чрез  чрез промяна на социалните норми и нагласи, които водят до насилие.

Дискусиите с учениците от 9а и 9б класове в продължение на няколко месеца се фокусираха върху същността на насилието и агресията, какво ги поражда, осмисляне на психическото насилие като по-опасно за децата, подчиняването на норми, пораждащи агресия, толерантността към съучениците със СОП или различните.  Разговорите в рамките на групови срещи постепенно разчупваха границите, караха учениците да се чувстват освободени да дискутират и споделят своите преживявания.

В резултат на груповата работа по програмата, отчитаме, че децата са развили способност да се изказват по-уверено, да аргументират, да планират инициативи.

В реализация на проектните дейности, предстои провеждане на работилници, в които децата сами да идентифицират критичните зони, пораждащи тормоз и насилие в училище и да генерират проектни идеи за проммяна, която да води до преодоляване на нормите, водещи до насилие. Най-дорите проектни инициативи ще получат допълнително финансиране и ще се реализират до края на м. януари, 2023 год.

Групoвата работа и работилниците за създаване на проекти получават менторска подкрепа от водещата за България организация Институт по социални дейности и практики.