ПРОЕКТ „РЕВИС –

ПРЕВЕНЦИЯ И ОТГОВОР НА НАСИЛИЕТО СРЕД ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“

Приключи двугодишният проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст”, финансиран от ЕС. Проектът в България се изпълнява от Сдружение Институт по социални дейности и практики в партньорство с десет училища, едно от които е 35 СЕУ „Добри Войников“. Конккретни участници от училището бяха учениците от 9а и 9в класове.

Проектът „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст” имаше за цел да предотврати, да се бори и да отговори на насилието сред децата чрез промяна на социални норми и поведение, да насърчи децата да оспорват социалните норми, които водят до насилие от връстници и разработване на решения на конфликтни проблеми. Проектът се фокусира конкретно върху превенцията на насилието сред връстници в училище чрез промяна на социалните норми и нагласи, които водят до
насилие.

В реализация на проектните дейности се проведоха работилници, в които учениците сами идентифицираха критичните зони, пораждащи тормоз и насилие в училище и генерираха проектна идея за промяна, която да доведе до преодоляване на нормите, водещи до насилие, а именно инициатива „Сподели добрата история“.
Целта на промяната е установяване на позитивна практика „Споделяне на добрата история“, която развива умението да откриеш доброто, да го забележиш и да го споделиш. Това създава предпоставка за установяване на позитивна приятелска среда в класа и в цялата училищна общност. Така акцентът е поставен не върху
грешките и вината, а върху доброто!

Проектната инициатива получи допълнително финансиране, с което се учреди кът за споделяне на добри истории и се закупиха награди за авторите на най – вълнуващите истории. В инициативата активно се включиха и ученици от начален етап, като най-много „добри истории“ споделиха децата от 3б и 3в класове.

Доброто е във всеки един от нас!

Да го намерим, съхраним и превърнем в позитивна норма в нашето 35. СЕУ „Добри Войников“!