Летопис

Началото е на 20.09.1950 г.

Създава се 35. единно средно училище, отдел по руски език към 10. училище, което се намира на ул. „Стара планина”  № 11. Директорът му Николай Пенчев отговаря и за руските паралелки.

На 27.01.1951 г. 35. Училище се отделя като самостоятелно училище с изучаване на руски език към Министерството на народната просвета и вече се помещава в сградата на ул. „Стара планина” № 13. Формират се паралелки от всички класове (от 1 до 11 клас).

От 1951 г. се  командироват учители от Москва по всички предмети, с изключение на български език и физическо възпитание.

По спомени на възпитаници от първите випуски учителите са се отличавали с висока ерудиция, професионализъм, с необикновена всеотдайност и с изключителна култура на общуване с учениците. Това са представители на истинската руска интелигенция. С тях  идват  директорътАлексей Василиевич Риков и завуч (заместник директор)Борис Никилаевич Орлов.

През 1955 г. всички руски учители се връщат в Москва, тъй като в България има  вече достатъчно съветски граждани с правоспособност да преподават в училище.

За периода 1955 – 1959 г. за директор е назначена Параскева Карагюлева, бивша учителка по класически езици.

През учебната 1955/1956 г. към училището се присъединяват английските паралелки от Ловешката езикова  гимназия. Статутът на учебното заведение се променя и то става известно като училище за изучаване на руски и английски език.

През 1958 г. английските паралелки се отделят в самостоятелно училище и се създава – Първа английска гимназия.

35. училище остава Средно политехническо училище с преподаване на руски език. През месец октомври 1960 г. по предложение на учителския съвет Президиумът на народното събрание постановява с писмо №3897 от 11.10.1960 г. патрон на училището да бъде Михаил Иванович Калинин – държавен и партиен деец на Съветския съюз в периода 1919 – 1946 г.

През септември 1963 г. училището се разделя на две и напуска сградата  на ул. „Стара планина” № 13. Основното училище (от 1 до 7 клас) отива на ул. „Преспа” № 3, под името 35. основно училище „Александър Сергеевич Пушкин”, а гимназиалната част (от 8 до11 клас), под името 35. политехническа гимназия с преподаване на руски език „Михаил Иванович Калинин” се мести на ул. „ Добри Войников” №16, където се намира до този момент.

До 1975 г. подборът на учениците е от цялата страна и се осъществява чрез провеждане на конкурсен изпит по български език и математика.

Битовите проблеми на учениците се решават чрез откриване на пансиони на ул. „Виктор Юго” № 1 и бул. „Толбухин” № 36.

От 1959 до 1980 г. училището се ръководи от народния учител Петър Станчев, единственият от колектива, получил най-високото професионално звание „Народен учител”.

С откриването на руски гимназии в Пловдив, Стара Загора, Плевен, В. Търново и Варна приемът на ученици в 35. гимназия се ограничава само за Западна България и Софийска област. Пансионите се обединяват в един (за 170 души) с директор Богомил Иванов. Закрива се през 1981 г., когато приемът се ограничава само за  ученици от град София.

В този период училището е наградено по случай 25-годишнината си с орден „Кирил и Методи” – първа степен.

През 1980 г. за директор е назначена Илияна Бозарова – преподавател по руски език и литература в същото училище от 1958 г. Цели 10 години тя не жали сили и ентусиазъм за съхраняване и развитие на традициите. На тази длъжност тя остава до 1990 г., когато се пенсионира. В този период, а именно през учебната 1983/1984 г. се извършва обединяването на 35. езикова гимназия и 40 основно училище.

40. основно училище е наследник на създаденото през 1921/1922 г. 14 училище „Сава Раковски”. През 1953/1954 г. Софийски градски народен съвет определя нова номерация и 14. става 40 основно училище. Три години по-късно 1956/1957 г. от него се отделя 120 основно училище „Г.С.Раковски”, което остава в досегашната си сграда.

На 18.04.1963 г. 40. основно училище се настанява в новопостроената сграда на ул. „Добри Войников” № 16, където е преместена и 35. гимназия за руски език (ГРЕ).

През месец март 1964 г. с писмено разпореждане на Президиума на Народното събрание за патрон на 40. училище е определен академик „Асен Киселинчев”. Директори на училището са Лора Павлова и Корнелия Охридска. Педагогическият колектив на 40. основно училище се отличава с висок професионализъм, отговорност и превръща учебното заведение в едно от водещите в столицата.

Със сливането на двете училища 1983/1984 г. се отваря нова страница в развитието на обучението на чужд език. Руският език се въвежда от 1. клас и се запазва приемът след 7. клас с изпити по български език и математика за гимназиалния етап.

За отлична педагогическа дейност с орден „Кирил и Методий” – различни степени, са наградени преподавателите: Миряна Янчева, Нина Стойкова, Мая Шестакова, Тамара Стайчева, Надка Маринова, Параскева Георгиева, Аида Цветкова, Илия Караилиев, със званието „Заслужил учител“ са удостоени Павлина Мутева и Аида Цветкова. Това е време на съхраняване на най-доброто от традициите и същевременно обновяване на образователния процес. В този период благодарение на организаторските умения и педагогически опит на  Илияна Бозарова училището придобива облика на съвременна образователна институция, в която се прилагат модерни методи на обучение.

От 1990 г. до 1998 г. 35. училище се ръководи от Илия Караилиев. Той е първият директор, назначен след спечелен конкурс. За 9 години от неговото управление (1990 – 1998 г.) 35. Средно езиково училище претърпява радикални промени. Благодарение на усилията му, училището променя статута си, профила и учебния си план.

През учебната 1990/1991 г. по предложение на училищното ръководство Министерството на просветата постановява въвеждането на интензивно изучаване на западен език (английски, немски френски), като руският остава задължителен за целия гимназиален етап като втори чужд език, а в 10., 11. и 12. клас има възможност за усвояване на трети чужд език. Приемът се осъществява по модела на приема за съществуващите езикови гимназии в цялата страна.

През 1990 г. наименованието на училището се променя в 35. средно езиково училище (без име), а през 1995 г. в 35. СЕУ „Добри Войников”.

В най-бурните и неспокойни години на прехода  Илия Караилиев успява да съхрани колегиалността и взаимното уважение в педагогическия колектив благодарение на добрия тон на общуване.

От 1998 г. директор на училището е Анелия Андреева. Тя е първият директор възпитаник на училището. Продължава традицията училището да се ръководи от кадри, издигнати от средата на учителите, работещи в него.

По това време учебното заведение е включено в списъка на профилираните гимназии, чиито ученици са освободени от полагане на езиков изпит за прием  във френски университети.

От 2003 г.  училището получава право да  работи по програмата – немска езикова диплома за средно образование, позволяваща записване в университетите на Германия без полагане на изпит по езика.

От 1999 г. 35. СЕУ е център за обучение по руски език за получаване на международен сертификат „Пороговый уровень”.

Анелия Андреева остава в историята на училището като директор с новаторски подход, поставя началото на работата по международни и национални проекти, дейност, която продължава и следващия директор Анна Калчева.

Анна Калчева е директор, чийто трудов стаж като учител е свързан изцяло с 35. училище. През 1999 г. става  заместник – директор, а от 2006 г. до 2020 г.  е директор на 35. СЕУ „Добри Войников”. Благодарение на лидерските си умения Анна Калчева успява да продължи развитието на 35. СЕУ „Добри Войников” в областта на чуждоезиковото обучение и то да бъде разпознаваемо като училището с изучаване на немски, френски и руски език.

След спечелен конкурс през 2020 г. за директор на училището е назначена Величка Петрова. Педагогическият й стаж  започва 2002 г., когато постъпва на работа в 35. СЕУ „Добри Войников”  като учител по математика и информатика. През 2017 г. става заместник-директор  и запазва традицията училището да се ръководи от кадри, издигнати от средата на учителите, работещи в него. От учебната 2021/2022 г. поставя началото на нова традиция, включвайки в приема в VIII клас паралелка с профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на немски език, която успешно реализира СТЕМ базирано обучение в училището.

Днес възпитаниците на училището са навсякъде по света, всеки един от тях носи в себе си знанията и възпитанието, получени тук.