Свободни места по класове

За учебната 2023 / 2024 година свободни места към 06.02.2024 година:

класброй местакласброй  местакласброй места
I клас0V клас 2 НЕIX клас0
II клас0VI клас 1 АЕX клас1 Чужди езици ФЕ
III клас0VII клас0XI клас0
IV клас0VIII клас0XII клас0

Процедура за запълване на свободните места преди началото на учебната година.

Подаване на заявления за попълване на свободните места в прогимназиален етап – от 28.08.2023 г. до 16:00 ч. на 29.08.2023 г.

В срок до 31.08.2023 г. комисията ще състави протокол с резултатите от извършения подбор.

Комисията ще уведоми приетите кандидати според посочения начин за контакт в срок до 01.09.2023г.

Записване на приетите кандидати ще се извърши на 01.09.2023 г.

Заявление за участване в процедура за запълване свободни места

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

При по-голям брой заявления от свободните места ще се приложи водещият критерий – „деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището“ . Когато броят на децата по водещия критерий надхвърля броя на свободните места, ще се приложат допълнителните критерии, определени от 35. СЕУ „Добри Войников“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 критерииточки
1.Други деца от семейството, обучаващи се в училището.5
2.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.
/Гранични училища  – 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, 6 ОУ, 7 СУ, 21 СУ/
4
3.Дете с един или двама починали родители.4
4.Дете от семейство с повече от две деца.4
5.Дете с трайни увреждания над 50 %.4

Забележка: При равен брой точки се взима предвид по-малкото разстояние до 35 СЕУ „Добри Войников“ и, ако отново се получи равенство, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

За допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в VIII клас ще се разглеждат подадените документи по чл.72 от Наредба 10/01.09.2022 г. на МОН (заявление до директора и оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал. 1 от ЗПУО)

В срок до 16:00 ч. на 09.09.2022 г. комисията ще състави протокол, който съдържа резултатите от извършения подбор.

Комисията ще уведоми приетите кандидати според посочения начин за контакт.


 

За учебната 2021 / 2022 година 35. СЕУ обявява следните свободни места

клас

брой места

клас

брой  места

клас

брой места

1. клас

1 ФЕ

5. клас

2 НE

 9. клас

0

2. клас

0

6. клас 1 НЕ 10.клас 0
3. клас

1 НE

7. клас

 

0

 

11. клас 1 ФЕ
4. клас 1 АE 8. клас 0 12. клас 0

Със заповед УД- 310/31.08.2021 г. на директора на училището е определена комисия за разглеждане на постъпилите заявленията за попълване на свободните места в паралелките на 35 СЕУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022 година.

Комисията обявява свободните места и сроковете за подаване на заявления.

Подаване на заявления за обявените свободни места от 01.09.2021 до 03.09.2021 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Подборът ще се извърши на 07.08.2021 година.

При по-голям брой заявления от свободните места ще се приложи водещият критерият – „деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището“ . Когато броят на децата по водещия критерий надхвърля броя на свободните места, ще се приложат допълнителните критерии, определени от 35. СЕУ „Добри Войников“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 

критерии

точки

1.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

5

2.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.
/Гранични училища  – 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, 6 ОУ, 7 СУ, 21 СУ/

4

3.

Дете с един или двама починали родители.

4

4.

Дете от семейство с повече от две деца.

4

5.

Дете с трайни увреждания над 50 %.

4

Забележка: При равен брой точки се взима предвид по-малкото разстояние до 35 СЕУ „Добри Войников“ и ако отново се получи равенство се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

В срок до 07.09.2021 г. комисията ще състави  протокол, който съдържа резултатите от извършения подбор.

Комисията ще уведоми приетите кандидати, според посочения начин за контакт.