Свободни места по класове

За учебната 2022 / 2023 година 35. СЕУ обявява следните свободни места:

класброй местакласброй  местакласброй места
1. клас1 АЕ5. клас2 АЕ, 1 НЕ 9. клас0
2. клас06. клас2 НЕ10. клас0
3. клас1 АЕ/ФЕ7. клас011. клас1 НЕ
4. клас1 НЕ8. клас1 Прир. науки+НЕ12. клас0

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

При по-голям брой заявления от свободните места ще се приложи водещият критерий – „деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището“ . Когато броят на децата по водещия критерий надхвърля броя на свободните места, ще се приложат допълнителните критерии, определени от 35. СЕУ „Добри Войников“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 критерииточки
1.Други деца от семейството, обучаващи се в училището.5
2.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.
/Гранични училища  – 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, 6 ОУ, 7 СУ, 21 СУ/
4
3.Дете с един или двама починали родители.4
4.Дете от семейство с повече от две деца.4
5.Дете с трайни увреждания над 50 %.4

Забележка: При равен брой точки се взима предвид по-малкото разстояние до 35 СЕУ „Добри Войников“ и, ако отново се получи равенство, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

За допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици в VIII клас ще се разглеждат подадените документи по чл.72 от Наредба 10/01.09.2022 г. на МОН (заявление до директора и оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал. 1 от ЗПУО)

В срок до 16:00 ч. на 09.09.2022 г. комисията ще състави протокол, който съдържа резултатите от извършения подбор.

Комисията ще уведоми приетите кандидати според посочения начин за контакт.


 

За учебната 2021 / 2022 година 35. СЕУ обявява следните свободни места

клас

брой места

клас

брой  места

клас

брой места

1. клас

1 ФЕ

5. клас

2 НE

 9. клас

0

2. клас

0

6. клас 1 НЕ 10.клас 0
3. клас

1 НE

7. клас

 

0

 

11. клас 1 ФЕ
4. клас 1 АE 8. клас 0 12. клас 0

Със заповед УД- 310/31.08.2021 г. на директора на училището е определена комисия за разглеждане на постъпилите заявленията за попълване на свободните места в паралелките на 35 СЕУ „Добри Войников“ за учебната 2021/2022 година.

Комисията обявява свободните места и сроковете за подаване на заявления.

Подаване на заявления за обявените свободни места от 01.09.2021 до 03.09.2021 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Подборът ще се извърши на 07.08.2021 година.

При по-голям брой заявления от свободните места ще се приложи водещият критерият – „деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището“ . Когато броят на децата по водещия критерий надхвърля броя на свободните места, ще се приложат допълнителните критерии, определени от 35. СЕУ „Добри Войников“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 

критерии

точки

1.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

5

2.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.
/Гранични училища  – 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, 6 ОУ, 7 СУ, 21 СУ/

4

3.

Дете с един или двама починали родители.

4

4.

Дете от семейство с повече от две деца.

4

5.

Дете с трайни увреждания над 50 %.

4

Забележка: При равен брой точки се взима предвид по-малкото разстояние до 35 СЕУ „Добри Войников“ и ако отново се получи равенство се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

В срок до 07.09.2021 г. комисията ще състави  протокол, който съдържа резултатите от извършения подбор.

Комисията ще уведоми приетите кандидати, според посочения начин за контакт.