Свободни места по класове

За учебната 2020 / 2021 година 35. СЕУ обявява следните свободни места

клас

брой места

клас

брой  места

клас

брой места

1. клас

0

5. клас 0  9. клас

 

0

2. клас

0

6. клас 0 10.клас 0
3. клас 0 7. клас

 

0

 

11. клас 0
4. клас 0 8. клас 0 12. клас 0

Със заповед УД-182/20.07.2020 г. на директора на училището е определена комисия за разглеждане на постъпилите заявленията за попълване на свободните места в паралелките на 35 СЕУ „Добри Войников“ за учебната 2020/2021 година.

Комисията обявява сводните места и сроковете за подаване на заявления.

Подаване на заявления за обявените свободни места до 04.08.2020 година.

Подборът ще се извърши до 05.08.2020 година.

При по-голям брой заявления от свободните места ще се приложи водещият критерий от Системата за прием на ученици в общинските училища на територията на Столична община. Когато броя на децата по водещия критерий надхвърля броя на свободните места ще се приложат допълнителните критерии определени от 35. СЕУ „Добри Войников“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

 

критерии

точки

1.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

5

2.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището.
/Гранични училища  – 107 ОУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 139 ОУ, 6 ОУ, 7 СУ, 21 СУ/

4

3.

Дете с един или двама починали родители.

4

4.

Дете от семейство с повече от две деца.

4

5.

Дете с трайни увреждания над 50 %.

4

Забележка: При равен брой точки се взима предвид по-малкото разстояние до 35 СЕУ „Добри Войников“ и ако отново се получи равенство се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

В срок до 07.08.2020 г. комисията ще състави  протокол, който съдържа резултатите от извършения подбор.

Комисията ще уведоми приетите кандидати, според посочения начин за контакт.