8. клас

За учебната 2021/2022 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелки профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

35. СEУ е лицензирано за преподаване на немски и френски език в гимназиална степен на преподаване.

Учениците от профил “немски език”, приети в програмата “Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит немска езикова диплома.

Учениците от профил “френски език” получават френска езикова диплома след изпит.

Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език „Прагово ниво“.

 През учебната 2020/2021 година 35 СЕУ „Добри Войников“ сключи Договор за сътрудничество в областта на образованието с Химикотехнологичния университет.

Подписаният договор дава възможност на  учениците ни да се запознаят с материалната база на университета, да наблюдават демонстрационни упражнения, а тези от тях, които бъдат приети да учат в ХТМУ могат да ползват преференции, свързани с  процент отпадащи  изпитни теми по химия, биология и математика.