8. клас

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ В 35 СЕУ „Д. ВОЙНИКОВ“, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2022 г.

За учебната 2022/2023 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелки профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

Паралелки за учебната 2022-2023

График на дейностите по прием в 8 клас


 

За учебната 2021/2022 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас както следва:

2 паралелки профил Чужди езици – немски език ;

2 паралелки профил Чужди езици – френски език ;

1 паралелки профил Природни науки с интензивно изучаване на немски език;

35. СEУ е лицензирано за преподаване на немски и френски език в гимназиална степен на преподаване.

Учениците от профил “немски език”, приети в програмата “Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит немска езикова диплома.

Учениците от профил “френски език” получават френска езикова диплома след изпит.

Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език „Прагово ниво“.

 През учебната 2020/2021 година 35 СЕУ „Добри Войников“ сключи Договор за сътрудничество в областта на образованието с Химикотехнологичния университет.

Подписаният договор дава възможност на  учениците ни да се запознаят с материалната база на университета, да наблюдават демонстрационни упражнения, а тези от тях, които бъдат приети да учат в ХТМУ могат да ползват преференции, свързани с  процент отпадащи  изпитни теми по химия, биология и математика.