8. клас

<Съобщение за графика прием 8 клас –>35. СEУ е лицензирано за преподаване на немски и френски език в гимназиална степен на преподаване.

Учениците от профил “немски език”, приети в програмата “Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит немска езикова диплома.

Учениците от профил “френски език” получават френска езикова диплома след изпит.

Желаещите ученици се подготвят за полагане на изпит за Европейски сертификат за владеене на руски език „Прагово ниво“.

За учебната 2020/2021 година в 35. СЕУ „Добри Войников“ е обявен прием на ученици в осми клас както следва:

3 паралелки с изучаване на немски език ;

1 паралелки с изучаване на френски език.