Екип

Списък на педагогическия и административен състав на 35. СЕУ за учебната 2021/2022 година

Ръководство
1В. ПетроваДиректорv.petrova@35sou.bg
2 А. Калчева Заместник-директор, учебна дейностa.kalcheva@35sou.bg
3Д. Ангелова Заместник-директор, учебна дейностd.angelova@35sou.bg
4 Т. Вълчева-Стоянова Заместник-директор, учебна дейностt.valcheva@35sou.bg
5Л. ГеноваЗаместник-директор, учебна дейностl.genova@35sou.bg
6 С. Стоилова Заместник-директор, административно-стопанска дейност s.stoilova@35sou.bg
7 Л. Манчева Ръководител на направление ИКТ l.mancheva@35sou.bg
8А. Желязкова Финансов контрольор a.zhelyazkova@35sou.bg
9И. ДеневаПсихологi.deneva@35sou.bg
10Е. ДимитроваПсихологe.dimitrova@35sou.bg
11К. МинчеваРесурсен учителk.mincheva@35sou.bg
12А. АнгеловаЛогопедa.angelova@35sou.bg
Администрация
1С. ДиневСчетоводителs.dinev@35sou.bg
2Д. Ангелова Гл. счетоводител d.angelova@35sou.bg
3И. ДоцеваБиблиотекарi.dotseva@35sou.bg
4Н. БуроваСпециалист управление на човешки ресурсиn.burova@35sou.bg
5К. ДимитроваЗавеждащ административна службаk.dimitrova@35sou.bg
6Г. ТашковаОрганизатор стопанска дейностg.tashkova@35sou.bg
Български език и литература
1И. КойчевСтарши учителi.kojchev@35sou.bg
2Г. КъцеваСтарши учителg.katseva@35sou.bg
3Е. МиховаСтарши учителe.dermendzhieva@35sou.bg
4И. ПетроваСтарши учителi.petrova@35sou.bg
5М. ТашеваСтарши учителm.tasheva@35sou.bg
6Т. СоколоваСтарши учителt.sokolova@35sou.bg
7Р. ДановскаУчителr.danovska@35sou.bg
8Н. ДяковаУчителn.dyakova@35sou.bg
Английски език
1Г. ЧолаковаСтарши учителg.cholakova@35sou.bg
2Д. ГеоргиеваСтарши учителd.georgieva@35sou.bg
3Т. ЕнчеваСтарши учителt.encheva@35sou.bg
Немски език
1Д. АнгеловаЗаместник-директорd.angelova@35sou.bg
2П. НиколоваСтарши учителp.nikolova@35sou.bg
3К. УзуноваСтарши учителk.uzunova@35sou.bg
4Т. ЧолаковаСтарши учителt.cholakova@35sou.bg
5С. ДимитровСтарши учителs.dimitrov@35sou.bg
6М. ФрьомерСтарши учителm.fryomer@35sou.bg
7К. ГоговаСтарши учителk.gogova@35sou.bg
8Г. СтайковаСтарши учител g.stajkova@35sou.bg
9Й. МиноваСтарши учител j.minova@35sou.bg
10Д. Томова Старши учител d.tomova@35sou.bg
Френски език
1Е. ЦоневаСтарши учителe.tsoneva@35sou.bg
2К. ЦоневаСтарши учителk.tsoneva@35sou.bg
3П. Кондузова-ИлиеваСтарши учителp.konduzova@35sou.bg
4Р. НовковаСтарши учителr.novkova@35sou.bg
5Т. ПанчеваСтарши учителt.pancheva@35sou.bg
6Т. ИвановаГлавен учителt.ivanova@35sou.bg
Руски език
1С. ТоневаГлавен учителs.toneva@35sou.bg
2Г. ЩереваСтарши учителg.shtereva@35sou.bg
3Н. Канчева-ХиноваСтарши учителn.kancheva@35sou.bg
4А. СтепченковаУчителa.stepchenkova@35sou.bg
5Л. ГодицкаУчителl.goditska@35sou.bg
6Й. Цекова-КиряковаУчителy.tsekova@35sou.bg
Математика, Информатика и Информационни технологии
1В. ПетроваДиректорv.petrova@35sou.bg
2А. КалчеваЗаместник-директорa.kalcheva@35sou.bg
3Л. МанчеваРъководител на направление ИКТl.mancheva@35sou.bg
4П. Байчева-ГеоргиеваГлавен учителp.baicheva@35sou.bg
5Л. ДимоваСтарши учителl.dimova@35sou.bg
6Т. ТабаковаСтарши учителt.tabakova@35sou.bg
7Т. МладеноваСтарши учителt.mladenova@35sou.bg
8В. ГригороваСтарши учител v.grigorova@35sou.bg
9Т. ШишковСтарши учителt.shishkov@35sou.bg
10Т. КръстеваУчителt.krasteva@35sou.bg
11В. РусеваУчителv.ruseva@35sou.bg
История и цивилизации
1Д. ИвановаСтарши учителd.ivanova@35sou.bg
2Н. ПетроваСтарши учителn.petrova@35sou.bg
3И. ДушковУчителi.dushkov@35sou.bg
4С. МазгалджиевУчителs.mazgaldjiev@35sou.bg
География и икономика
1Р. КущиеваСтарши учителr.kushtieva@35sou.bg
2С. Симеонова-ЯнковаУчителs.simeonova@35sou.bg
Философски цикъл
1А. АврамовУчителa.avramov@35sou.bg
2С. ИвановаУчителs.ivanova@35sou.bg
Биология и здравно образование
1Л. ГеноваЗаместник-директорl.genova@35sou.bg
2Д. ГорановаСтарши учителd.goranova@35sou.bg
3К. МаноловаУчителk.manolova@35sou.bg
Физика и астрономия
1Б. ТотеваСтарши учителb.toteva@35sou.bg
2Р. ВиденоваУчителr.videnova@35sou.bg
Химия и опазване на околната среда
1А. ЖелязковаСтарши учител a.zhelyazkova@35sou.bg
2Я. ПоповаГлавен учителy.popova@35sou.bg
Музика
1Ц. ВитановаСтарши учителt.vitanova@35sou.bg
Изобразително изкуство
1И. ЗахариеваСтарши учителi.zaharieva@35sou.bg
Технологии и предприемачество
1Г. АнгеловУчителg.angelov@35sou.bg
Физическо възпитание и спорт
1М. ТошковаГлавен учителm.toshkova@35sou.bg
2М. АцеваСтарши учителm.atseva@35sou.bg
3Н. ОцетоваСтарши учителn.otsetova@35sou.bg
4О. АспаруховСтарши учителo.asparuhov@35sou.bg
5П. ВасилеваСтарши учителp.vasileva@35sou.bg
6В. ПехливановаУчителv.stoyanova@35sou.bg
7Д. ГригороваУчителd.grigorova@35sou.bg
Начален етап
1Т. Вълчева-СтояноваЗаместник-директорt.valcheva@35sou.bg
2Т. ТоневГлавен учителt.tonev@35sou.bg
3Д. ДимитроваСтарши учителd.dimitrova@35sou.bg
4Е. РачинскаСтарши учителe.rachinska@35sou.bg
5Е. МариноваСтарши учителe.marinova@35sou.bg
6Р. ДолапчиеваСтарши учителr.dolapchieva@35sou.bg
7Р. ЛазароваСтарши учителr.lazarova@35sou.bg
8С. СтоиловаЗДАСДs.stoilova@35sou.bg
9С. МаданскаСтарши учителs.madanska@35sou.bg
10С. ЕмануиловаСтарши учителs.emanuilova@35sou.bg
11Т. НиколчеваСтарши учителt.nikolcheva@35sou.bg
12Р. ДойчеваСтарши учителr.doicheva@35sou.bg
13Ц. ЛагадоваСтарши учителt.lagadova@35sou.bg
14Ц. ДобреваСтарши учителts.dobreva@35sou.bg
15Д. ИлиеваУчителd.ilieva@35sou.bg
16К. ДинковаУчителk.dinkova@35sou.bg
17Е. СтояноваУчителe.stojanova@35sou.bg
18Ц. ГригороваУчителts.grigorova@35sou.bg
19С. ВасилеваУчителs.vasileva@35sou.bg
20Н. ИвановаУчител ПИГn.ivanova@35sou.bg
21К. КръстеваУчител ПИГk.krasteva@35sou.bg
22Л. ЗафироваУчител ПИГl.zafirova@35sou.bg
23М. КожухароваУчител ПИГm.kojuharova@35sou.bg
24В. ИлиеваУчител ПИГv.ilieva@35sou.bg
Помощник на учителя
1Т. Мариноваt.marinova@35sou.bg