Екип

Справка за квалифицираност на екипа

Педагогическият екип на 35. СЕУ за учебната 2020/2021 година наброява 91 високвалифицирани педагози. От тях:

  • С висше образование – 91
  • С научна степен – 2
  • Базови учители към СУ и НБУ – 27
  • С първа квалификационна степен – 3
  • С втора квалификационна степен – 13
  • С четвърта квалификационна степен – 13
  • С пета квалификационна степен – 15

 

Списък на педагогическия и административен състав на 35. СЕУ за
учебната 2020/2021 година

Ръководство
1 Петрова Директор v.petrova@35sou.bg
2 Ангелова Заместник-директор, учебна дейност d.angelova@35sou.bg
3 Вълчева Заместник-директор, учебна дейност t.valcheva@35sou.bg
4 Калчева Заместник-директор, учебна дейност a.kalcheva@35sou.bg
5 Генова Заместник-директор, учебна дейност l.genova@35sou.bg
6 Желязкова Заместник-директор, административно-стопанска дейност a.zhelyazkova@35sou.bg
7 Манчева Ръководител на направление ИКТ l.mancheva@35sou.bg
8 Гайтанджиев Психолог k.gaytandjiev@35sou.bg
9 Цветкова Психолог l.tsvetkova@35sou.bg
10 Минчева Ресурсен учител k.mincheva@35sou.bg
Администрация
1 Динев Гл.счетоводител s.dinev@35sou.bg
2 Йорданова Финансов контрол Лични данни p.jordanova@35sou.bg
3 Златков Системен администратор j.zlatkov@35sou.bg
4 Доцева Библиотекар i.dotseva@35sou.bg
5 Бурова Специалист управление на човешки ресурси n.burova@35sou.bg
6 Димитрова Завеждащ административна служба k.dimitrova@35sou.bg
7 Ташкова Организатор стопанска дейност g.tashkova@35sou.bg
Български език и литература
1 Къцева Старши учител g.katseva@35sou.bg
2 Михова Старши учител e.dermendzhieva@35sou.bg
3 Карарадева Старши учител i.kararadeva@35sou.bg
4 Ил.Петрова Старши учител i.petrova@35sou.bg
5 Ташева Старши учител m.tasheva@35sou.bg
6 Соколова Старши учител t.sokolova@35sou.bg
7 Койчев Главен учител i.kojchev@35sou.bg
Английски език
1 Г.Чолакова Старши учител g.cholakova@35sou.bg
2 Георгиева Старши учител d.georgieva@35sou.bg
3 Енчева Старши учител t.encheva@35sou.bg
Немски език
1 Пчеларова Учител e.pchelarova@35sou.bg
2 Томова Старши учител d.tomova@35sou.bg
3 Ангелова Заместник-директор d.angelova@35sou.bg
5 Дебелянова Старши учител e.debeljanova@35sou.bg
6 Николова Старши учител p.nikolova@35sou.bg
7 Узунова Старши учител k.uzunova@35sou.gb
8 Т.Чолакова Старши учител t.cholakova@35sou.bg
9 Димитров Старши учител s.dimitrov@35sou.bg
10 Фрьомер Старши учител m.fryomer@35sou.bg
11 Гогова Старши учител k.gogova@35sou.bg
Френски език
1 E.Цонева Старши учител e.tsoneva@35sou.bg
2 К.Цонева Старши учител k.tsoneva@35sou.bg
3 Кондузова Старши учител p.konduzova@35sou.bg
4 Новкова Старши учител r.novkova@35sou.bg
5 Панчева Старши учител t.pancheva@35sou.bg
6 Т.Иванова Старши учител t.ivanova@35sou.bg
Руски език
1 Щерева Старши учител g.shtereva@35sou.bg
2 Степченкова Учител a.stepchenkova@35sou.bg
3 Е.Василева Старши учител e.vasileva@35sou.bg
4 Канчева-Хинова Старши учител n.kancheva@35sou.bg
5 Тонева Главен учител s.toneva@35sou.bg
Математика, Информатика и Информационни технологии
1 Калчева Заместник-директор a.kalcheva2@35sou.bg
2 В.Петрова Директор v.petrova@35sou.bg
3 В.Григорова Учител v.grigorova@35sou.bg
4 Манчева Ръководител на направление ИКТ l.mancheva@35sou.bg
5 Димова Старши учител l.dimova@35sou.bg
6 Байчева Главен учител p.baicheva@35sou.bg
7 Табакова Старши учител t.tabakova@35sou.bg
8 Т.Младенова Старши учител t.mladenova@35sou.bg
9 Шишков Учител t.shishkov@35sou.bg
10 В.Младенова Старши учител v.mladenova@35sou.bg
История и цивилизация
1 Жечева Старши учител d.ivanova@35sou.bg
2 Душков Учител i.dushkov@35sou.bg
3 Н.Петрова Старши учител n.petrova@35sou.bg
4 Мазгалджиев Учител s.mazgaldjiev@35sou.bg
География и икономика
1 Кущиева Старши учител r.kushtieva@35sou.bg
2 Янкова Учител s.simeonova@35sou.bg
Философски цикъл
1 Аврамов Учител a.avramov@35sou.bg
2 С.Иванова Учител s.ivanova@35sou.bg
Биология и здравно образование
1 Генова Заместник-директор l.genova@35sou.bg
2 Трифонова Старши учител ts.trifonova@35sou.bg
3 Горанова Старши учител d.goranova@35sou.bg
Физика и астрономия
1 Виденова Учител r.videnova@35sou.bg
2 Тотева Старши учител b.toteva@35sou.bg
Химия и опазване на околната среда
1 Желязкова Заместник-директор a.zhelyazkova@35sou.bg
2 Попова Главен учител y.popova@35sou.bg
Музика
1 Витанова Старши учител t.vitanova@35sou.bg
Изобразително изкуство
1 Захариева Старши учител i.zaharieva@35sou.bg
Технологии
1 Несторова Старши учител g.nestorova@35sou.bg
Физическо възпитание и спорт
1 В.Стоянова Учител v.stoyanova@35sou.bg
2 Тошкова Главен учител m.toshkova@35sou.bg
3 Ацева Старши учител m.atseva@35sou.bg
4 Оцетова Старши учител n.otsetova@35sou.bg
5 Аспарухов Старши учител o.asparuhov@35sou.bg
6 П.Василева Старши учител p.vasileva@35sou.bg
Начален етап
1 Илиева Учител d.ilieva@35sou.bg
2 Александрова Старши учител d.dimitrova@35sou.bg
3 Рачинска Старши учител e.rachinska@35sou.bg
4 Маринова Старши учител e.marinova@35sou.bg
5 Динкова Учител k.dinkova@35sou.bg
6 Долапчиева Старши учител r.dolapchieva@35sou.bg
7 Лазарова Старши учител r.lazarova@35sou.bg
8 Стоилова Старши учител s.stoilova@35sou.bg
9 Маданска Старши учител s.madanska@35sou.bg
10 Христова Старши учител s.hristova@35sou.bg
11 Е.Стоянова Учител e.stojanova@35sou.bg
12 Емануилова Старши учител s.emanuilova@35sou.bg
13 Николчева Старши учител t.nikolcheva@35sou.bg
23 Дойчева Старши учител r.doicheva@35sou.bg
15 Вълчева Заместник-директор t.valcheva@35sou.bg
16 Тонев Главен учител t.tonev@35sou.bg
17 Лагадова Старши учител t.lagadova@35sou.bg
18 Цв.Григорова Учител ts.grigorova@35sou.bg
19 Добрева Старши учител ts.dobreva@35sou.bg
20 Зафирова Учител ПИГ l.zafirova@35sou.bg
21 Кожухарова Учител ПИГ m.kojuharova@35sou.bg
22 Дамянова Учител ПИГ j.damjanova@35sou.bg
23 Ангелова Учител ПИГ a.angelova@35sou.bg
Помощник на учителя
1 Д.Чолакова Пом. учител d.cholakova@35sou.bg
2 А.Иванова Пом. учител a.ivanova@35sou.bg