Материална база

35. СЕУ разполага със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме.

Сграден фонд
Сградата на 35. СЕУ  разполага с 35 учебни стаи и кабинети. Сградата е с нова дограма на прозорците и нови алуминиеви щори. Първият етаж е отделен за учениците от начален курс на обучение.

Актова зала
През 2009 г. бе открита и новопостроената актова зала. Тя създаде нови възможности за провеждане на урочна, лекционна, дискусионна и педагогическа дейност, за по-добро организиране на извънкласната дейност. В залата се провеждат традиционните празници на училището, тържества и концерти.

Мултимедийно и интерактивно оборудване

Компютърни кабинети
За учебни цели са обзаведени три компютърни кабинета. В голяма част от кабинетите и класните стаи са монтирани мултимедийни системи. Във всички класни стаи и кабинети са монтирани интерактивни дъски. Благодарение на показани отлични резултати на учениците от 35. СЕУ Министерството на образованието осигури преносими компютри за целия преподавателски състав. Специално подбрани за нуждите на образователните процеси в класната стая са закупени 30 таблета. В сградата е изградена безжична интернет връзка и по НП ИКТ са  доизградени локални безжични локални мрежи, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.
В централното фоайе на първия и на втория етаж са разположени видеостени, на които се излъчват специални учебни програми.

Езикови кабинети
За обучението по немски език е обзаведен кабинет с най-модерна аудио-визуална техника.

Библиотека
Училището разполага с богата библиотека. В нея учениците могат да намерят любима книга, учебни материали, занимателни списания.
За нуждите на учебната и извънкласната дейност училището разполага със скенер, различни принтери и копирна техника.

Столова и бюфет
Към училището има и столова, и бюфет.

Физкултурни салони
Училището разполага с два физкултурни салона. Големият салон е оборудван със съоръжения за волейбол и баскетбол. Има и зала с фитнес уреди.

Спортна площадка
Със съдействието на Столична община е ремонтиран асфалта на училищния двор и са изградени  външни спортни площадки.