Мисия и цели

Мисия

 • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка, богата езикова култура, активна гражданска позиция, способни за ефективна гражданска реализация;
 • Осигуряване качествена езикова и общообразователна подготовка според държавните образователни изисквания, чрез утвърждаване на европейските измерения в чуждоезиковото обучение, в духа и традициите на досегашното развитие на училището;
 • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия

Училищният екип се стреми да съхрани изградената през годините представа за 35 СЕУ като едно „добро училище“:

 • като качество на обучение, което осигурява на своите ученици;
 • като стимулираща социо-културна среда за личностно развитие на всеки ученик;
 • като изпълнение на очакванията на родителите за осигуряване на високи възможности за реализация на децата им след завършване на училището;
 • като подбор, ниво, квалификация, педагогически умения на учителите;
 • като психоклимат за съвместна работа на учители, ученици, семейство в процеса на обучение и възпитание;
 • като ръководство и управление според съвременните тенденции в образователния процес.

 Приоритети

 • Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;
 • Извеждане на чуждоезиковата подготовка до европейско ниво;
 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии;
 • Повишаване качеството на обучението по природоматематическите дисциплини;
 • Издигане качеството на профилираното обучение;
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
 • Гражданско образование;
 • Осигуряване многообразия от дейности и възможности за избор на ученика;
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции.