Еразъм+

Европейски проекти по програма Еразъм+

Да отворим умовете си за едно по-интригуващо бъдеще

Европейско измерение за качествено образование

Европейско измерение за качествено образование

От юни 2015 г. 35. СОУ „Д. Войников” работи по проект по програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Европейско измерение за качествено образование”. Дейностите по проекта са свързани с квалификация на педагогически специалисти в европейски обучителни институции. До момента 10 учители са преминали едноседмични обучения в Малта, Италия, Великобритания и Австрия.

През 2016 година предстои обучение на още  девет педагогически специалисти в  курсове във Франция и Португалия, както и двуседмично наблюдение в практиката в Латвия. Там и директорът на училището – г-жа Анна Калчева ще обмени опит относно училищен мениджмънт и включването в иновативни европейски проекти по време на работните сесии в Liepaja Centra Primary School.

Повече информация  може да откриете на уебсайта:  http://bg35schoolerasmuska1.weebly.com/

Building democracy and cultural understanding through children’s literature

Учениците и учителите от 35. СОУ „Добри Войников“ имат възможността да участват в одобрен европейски проект по програма Еразъм+, ключова дейност 2  /партньорство между училища/. Нашите партньори са от Швеция, Естония и Турция. По време на двугодишния период на проекта /2014 -2016/ участниците ще обменят интересни идеи и проектни дейности по темата „Building democracy and cultural understanding through children’s literature“.

Основните дейности са структурирани в четири глобални теми и са насочени към изграждане на демократични ценности и културно разбиране чрез детска литература.
В сайта www.childrensliterature.eu,  администриран от централния координатор от Швеция, в сътрудничество с партньорските училища, можете да научите повече за целите и дейностите на проекта в европейски мащаб.

Целевата група на проекта са ученици от 1-ви до 5-ти клас и техните учители с интереси по темата на проекта; мотивирани и вдъхновени от възможността да общуват и опознават културата и достиженията на страните от партньорските страни; да споделят емоции, преживявания, ценности;  да начертаят своята пътека за по-добро бъдеще изпълнено с мир, толерантност и многобройни приятелства.

За популяризиране на дейностите по проекта е създаден и български уебсайт www.bg35schoolerasmusproject.weebly.com, в който можете да се запознаете с основните проектни дейности на българските партньори, планираната работа, постигнатите резултати до момента и осъществените международни работни срещи.

Ученици от 1. до 6. клас и техните учители в момента работят по третата глобална тема по проект „Изграждане на демокрация/демократични ценности чрез детска литература”.

По време на работата учениците съчиняват общи истории с децата от партньорските страни. На последната работна среща в Турция са създадени работни групи обхващащи деца от различни страни. Всеки клас съчинява определен момент от общото съчинение. За да визуализират идеите си, децата рисуват илюстрации или правят апликации към създадените текстове.

По време на работния процес се организират видеоконферентни връзки между участниците в една група. Децата се представят чрез изпълнения на народни песни и танци или любими детски мелодии. Учениците представят себе си и любимите си занимания на английски език.

Организират се видеоконферентни връзки и между учителите в групите, които обсъждат хода на проектните дейности.

 

Качествено образование за интелигентен растеж

Еразъм+ КД1 2018 – квалификация на педагогически специалисти

От 1.06.2018 г. стартира одобрен проект по програма Еразъм на тема „Качествено образование за интелигентен растеж“. Проектът дава възможност за актуална професионална квалификация на учители и ръководен състав от 35 СЕУ „Добри Войников“ чрез участие в структурирани обучителни курсове и участие в job shadowing наблюдения в практиката в европейски институци.

Повече информация за дейностите и въздействието на проекта можете да намерите на разработения уебсайт, който се администрира от Р.Тонева – ръководител на проекта.

http://erasmus35seu.weebly.com/
Основните цели на проекта са в няколко посоки:
– да се усъвършенстват компетенциите на учителите и ръководния състав за работа в динамичния свят , в който живеем, чрез акцентиране на развитието на ключови компетентности и осъзнаване на връзките между културата, обществата, околната среда и т.н., което ще е предпоставка за разширяване на уменията за активно  взаимодействие в образователния процес;
– да се поощряване на сътрудничеството, споделянето на знания, умения и емоции, както в пряката урочната дейност, така и в работата по международни проекти в контекста на ученето през целия живот, в т.ч. и в училищния мениджмънт;
– да се активизират на процесите на развитие на европейски  ценности у младото поколение, които да води до интелигентен растеж чрез активно социално включване .
Участниците в обучителните събития са 3-ма представители от ръководния състав и 15 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап, които ще имат възможността да придобият тези умения и да ги разпространят сред колегите си в нашата институция и в по-широк аспект – в България и в Европа.
Очаквано въздействие, конкретни резултати и дългосрочни ползи:

1. Повишаване на професионалната квалификация чрез наблюдение на използване на интерактивни методи и подходи  в реална учебна среда в различни възрасти – в начален, прогимназиален и гимназиален етап.
2. Осигуряване на възможност за професионална комуникация с водещи учители от Европа и осмисляне на ролята на ИКТ и иновативните подходи чрез професионалните дискусии и сравнителен анализ на опита от България и Европа.
3. Запознаване с положителните елементи от образователните системи във Франция, Италия, Испания, Швеция и Малта.
4. Адаптиране на нови методи и подходи в чуждоезиковото обучение за приложение в българските класни стаи.
5. Подобряване на работата в интеркултурна среда чрез включване в международни проекти; обогатяване на езиковите умения и културния кръгозор на учителите –участници, а чрез тях и на учениците.

П​роектът „Качествено образование за интелигентен растеж“ е част от дългосрочното стратегическото развитие на 35 СЕУ „Добри Войников“ по отношение на осигуряване на ефективна професионална квалификация на учителите и ръководния състав в периода 2018-2019 година.

Digital competences and soft skills for the better future

Еразъм+ КД2 2018-2020 – партньорство между училища

Проектът стартира на 1.09.2018 г. и ще се реализира в двугодишен период. Основните проектни активности са свързани с обмен на добри идеи и практики между шест страни от Европа – България, Латвия, Кипър, Испания, Италия и Гърция по темата „Digital competences and soft skills for the better future“. Развитието на дигитални компетентности у ученици от начален етап е в синхрон с динамиката в съвременния свят и има значителна роля за мотивацията и качеството на учебната работа. Част от работата по проекта е и развитието на меки умения, в т.ч. умения за работа в екип, за ползотворна комуникация, гъвкавост, разрешаване на проблеми и конфликти и т.н. Значителна част от проектните дейности са свързани и с развитие на социално-емоционални умения, които също имат своя принос за по-пълноценното развитие на учениците.

През м.септември ще стартира и специално разработен уебсайт за нуждите на проекта.