Външно оценяване

Външното оценяване се провежда в края на 4. и 7. клас за всички ученици по основните общообразователни предмети. Негова цел е да се провери доколко степента на овладяване на отделните знания и умения от учениците отговаря на заложеното в държавните образователни изисквания.

Гордеем се, че през всичките години на провеждано от МОН външно оценяване резултатите на учeниците от 35.СЕУ значително превишават средните за София.