Учебни планове

Учебните планове съдържат разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование. Те опреде лят разпределението на учебното време за задължителна подготовка (ЗП)/задължителни учебни часове (ЗУЧ), задължителноизбираема (ЗИП)/избираеми учебни часове (ИУЧ) и свободноизбираемата (СИП) подготовка/факултативни учебни часове (ФУЧ).

Учебните планове в 35. СЕУ се изготвят съгласно НАРЕДБА No 4 от 30.11.2015 г. за учебния план по степени на обучение за всеки клас.