Учебни планове

Учебните планове съдържат разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование. Те определят разпределението на учебното време за задължителни учебни часове (ЗУЧ), избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ).

Учебните планове в 35. СЕУ се изготвят съгласно НАРЕДБА No 4 от 30.11.2015 г. за учебния план по степени на обучение за всеки клас.