Устав

Устав на Ученическия съвет на 35.СЕУ ‘’Добри Войников’’

 

 Чл.1 Общи положения

 1. Правила за организация и функциониране на Ученическия съвет

Ученическият съвет е:

 • Доброволна организация, която е демократична, самоуправляваща се, нерелигиозна и политически независима.
 • Трибуна за ученически идеи и желания за удовлетворяване на социалните им и образователни потребности.
 • Ученическият съвет работи изцяло в съответствие с всички закони и Правилника за вътрешен ред на 35. СЕУ „Добри Войников”.
 1. Върховен орган на ученическия съвет е общото събрание (ОС), негов управителен орган е управителният съвет (УС).
 1. Дейности на Ученическия съвет:
  • Заседава два пъти месечно – през една седмица (всяка първа и трета седмица или всяка втора и трета седмица). ОС се свиква допълнително, когато става въпрос за извънредни ситуации, които не търпят отлагане. Продължителността на събранията е 40 минути, като при необходимост се удължава времето.
  • Отговаря за сформирането на нови клубове и инициира проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищното ръководство, родители и други училища.
  • Проучва интересите на учениците и съдейства за организиране на подходящи дейности.
  • Търси сътрудничество с родители, учители, ръководството на училището, НПО-та и други.
 1. Цели на Ученическия съвет
  • Да представлява и обединява учениците от 35. СЕУ „Добри Войников“.
  • Да дава гласност на проблемите на учениците.
  • Да защитава правата и интересите на учениците.
  • Да подтиква учениците към желание за самоуправление и поемане на отговорност.
  • Да участва активно в дейности, насочени към позитивното личностно развитие на учениците и поемане на отговорност, като дава предложения за различни проекти и участва в реализирането им.

 

 Чл.2     Членство

Право на членство в Ученическия съвет има всеки един настоящ ученик от V до XII клас на 35. СЕУ „Добри Войников“ след избирането му за председател/зам. -председател на класа.

 

 1. Всеки член има право:
  • на един глас на ОС, без значение от броя представители от дадения клас.
  • да се кандидатира за длъжност председател, заместник-председател, секретар.
  • да изразява отношение към дневния ред, всички проекти и други инициативи и дейности на Ученическия съвет и сам да предлага такива.
  • да взема отношение по Правилника за вътрешния ред, касаещ учениците.
  • да защитава интересите на съучениците си пред ръководството и ПС.
  • да застане заедно с председателя на Ученическия съвет в защита на свой съученик пред ПС в случай на негово провинение или обвинението му в такова.
 1. Всеки член е длъжен:
  • да присъства на заседанията, като при отсъствие е задължен да посочи свой заместник.
  • да спазва реда и конструктивната атмосфера на заседанията и да изпълнява възложените му задачи.
  • да спазва Правилника за вътрешния ред на училището и правилата, отбелязани в Устава на Ученическия съвет.
  • да проявява обективност при вземане на решения, касаещи училищния живот.
  • да представя безпристрастно и аргументирано становището си по всеки обсъждан въпрос.
  • да уведомява съучениците си за взети решения, дискутирани проблеми и събития на Ученическия съвет.
  • да търси среща с учителите и ръководството на училището винаги когато възникне важен за учениците проблем.

Ако член иска да предложи гласуване на събрание, трябва да бъде подкрепен от поне още трима от списъчния състав на Ученическия съвет.

Чл. 3 Общо събрание (ОС)

 

 1. Състои се от всички членове на Ученическия съвет.
 2. Изменя и допълва устава.
 3. Взема решения по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от настоящия устав.

 

Чл. 4     Управителен съвет (УС) на Ученическия съвет

 

 1. Състои се от председател, двама заместник-председатели и секретар.
 2. Решенията за промени в Устава се приемат от УС и се гласуват на ОС.
 3. Всеки от членовете на УС отговаря за:
 • Организацията на проектите;
 • Рекламата и спонсорството;
 • Отношенията с медиите.
 1. Мандата на членовете на УС е със срок две години. След изтичането на мандата членовете на Ученическия съвет издигат кандидатури за нов УС и се гласува на общо събрание.
 2. При напускане на член на УС преди изтичането на мандата, другите членове издигат кандидатура на негов заместник и се гласува на общо събрание.

Чл. 5 Правомощия и задължения на управителния съвет

 

 1. Правомощия и задължения на председателя на Ученическия съвет:
  • Свиква УС, когато е наложително;
  • Представлява Ученическия съвет пред външни лица и организации;
  • Открива, ръководи и закрива заседанията на Ученическия съвет;
  • Той или негов заместник представлява 35. СЕУ „Добри Войников“ на заседанията на Софийски ученически съвет и други подобни форуми;
  • Има право да се застъпва за учениците пред ПС;
  • Има право да присъства на ПС, когато въпросите, които се разглеждат, засягат пряко Ученическия съвет или учениците, но не е задължително.
 1. Правомощия и задължения на заместник-председателя на Ученическия съвет:
  • Замества председателя на Ученическия съвет във всички дейности, когато се наложи;
  • Когато председателят не отсъства, зам.-председателят подпомага дейността му в Ученическия съвет;
  • Изпълнява дейностите, които председателят му е делегирал.
 1. Правомощия и задължения на секретаря на Ученическия съвет:
  • Води стриктна документация. Пише протоколи от Общо събранието и Управителния съвет.
  • Изпълнява функцията на касиер на Ученическия съвет. Дава пълна отчетност за финансовия капитал и актуализация на базата данни всеки месец пред Управителен съвет и на Общото събрание по негово усмотрение.

 

Чл. 6 Етичен кодекс

 1. Всеки член на Ученическия съвет, по време на Общо събрание трябва:
  • Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг член.
  • Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове.
  • Да следи за последователност и конкретика при провеждане на дискусия.
  • Да бъде коректен и при необходимост да предоставя конструктивна критика.
  • Да базира взаимоотношенията си с останалите членове на база на взаимопомощ и сътрудничество.
  • Да влага усилия спрямо постигане целите на Ученическия съвет.
 1. Всеки член на Ученическия съвет няма право:
  • Да злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет.
  • Да нанася телесни или психически повреди на друг член.

 Чл. 7 Наказателен кодекс

Отстраняване на член на Ученическия съвет при неетично поведение и неспазване на Етичния кодекс се разглеждат следните ситуации:

 1. Всеки присъстващ на ОС би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на председател, заместник-председател или друг член на Ученическия съвет. При подкрепа от поне още трима членове от списъчния състав на Ученическия съвет се гласува. При 50% + един глас членът, предложен за отстраняване, се отстранява от заседанието.
 1. Отстраняване на член от Ученическия съвет може да стане при следните основания:
  • Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет
  • Ученик бива лишен от членство в Ученическия съвет при две поредни отсъствия от събрание по неуважителна причина.
  • При накърняване на доброто име и престижа на член на Ученическия съвет и самата организация.
  • Накърнява доброто име и престижа на училището.
  • Загуба на доверие от страна на членовете на Ученическия съвет, демонстрирайки несериозно отношение към задачите, възложени му от УС, и при съзнателно неефективно участие в Ученическия съвет
  • Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с предварителна обосновка.
 1. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет
  • Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от председателя или от друг член на Ученическия съвет по аргументирани причини.
  • Предложението се разглежда от председателя и от членовете на ОС, които взимат общо решение. При 50% + един глас членът се отстранява от Ученическия съвет.

 Чл.8 Мандатност

Мандатът на всеки председател, заместник-председател и секретар е с продължителност две години, като той встъпва в длъжност през месец декември. През месец ноември се провеждат избори за нов председател, заместник-председател и секретар, като старите  осигуряват приемственост като обучават новия Борд.

Чл. 9 Партньорство

 

Ученическият съвет работи в сътрудничество с:

 • Ръководството на училището;
 • Методическите обединения;
 • Етичната комисия;
 • Училищното настоятелство;
 • Ученическите съвети на други училища, НПО-та и др. подобни организации.