Дейности и проекти

Основните направления на работа на Училищното настоятелството са следните:

  • подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
  • осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
  • подпомагане създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на учениците;
  • подпомагане и съдействане за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.

Училищното настоятелство има своя принос в подобряване на материалната база на училището. То оказва помощ на социално слаби деца,предоставя награди за творчески изяви на зрелостници. Настоятелството подпомага извънкласната спортна дейност като
осигурява екипи на отборите, заплаща таксите за правоучастие в турнири.
Традиционно подпомага ученическия театър на френски език и дейността на другите
клубове в училище.