Развитие на материална база

Училищното настоятелство отделя средства от даренията на родителите за поддръжка
и развитие на материалната база на училището.

Училищното настоятелство има своя принос в надграждане на оградата на
двора, ремонтни дейности в сградата, изграждане на климатични инсталации във
физкултурните салони, оборудване на компютърен кабинет и др.

Ежегодно подпомагаме поддръжката на копирната техника , осигуряваме консумативи,
осъвременяваме компютърните класове и оборудването на кабинетите.

Реализирани проекти:

2009/2010 учебна година
Тържествено честване 60 години 35. СОУ
За Училищното настоятелство бе чест да подпомогне отбелязването на 60
годишнината от основаването на 35. СОУ. Финансовата ни подкрепа бе изразена в
отпечатване на юбилейна брошура „60 години 35.СОУ“, наем на зала 1 в НДК и др.
Стойността на проекта е 19 269,60 лв.
Ремонт на стълбите пред главния вход.

Проектът включваше подмяна на настилката на фронталните стълби пред главния
вход на училището. С неговата реализация се създадоха по-сигурни условия
за избягване на травми на децата в тази най-натоварена част от територията на
училището.
Проектът ще се разшири и през следващата година с ремонт на площадката и
страничните стълби.
Стойността на проекта е 1 133,57 лв.
2008/2009 учебна година
Допълнително оборудване за актовата зала
Със средства от даренията бе подпомогнато докомплектуването на озвучителната
система за актовата зала.
Стойността на проекта е 4 367,40 лв.
2007/2008 учебна година
Изграждане на вентилационна уредба във физкултурния салон
Проектът включва ……
Стойността на проекта е ……..+ 1 037,60лв.(има ги в отчета за 2009 като доплащане)
2006/2007 учебна година
Озвучителна уредба
Училищното настоятелство закупи нова озвучителна уредба, която ще се използва при
по-големи мероприятия като откриване на учебна година, изпращане на абитуренти,
празненства и др.
Стойността на проекта е 6 205,80 лв.

Нова копирна техника
Училищното настоятелство закупи нова високопроизводителна копирна машина.
Като поехме и ангажимента за ежегодна поддръжка на техниката и снабдяване с
консумативи, сме уверени, че ще подпомогнем учителите и учениците в още по-
успешен учебен процес.
Стойността на проекта е 1 899 лв.

2005/2006 учебна година
Оборудване на класни стаи за първи клас
Проектът включва цялостна подмяна на ученически маси и столове за класни стаи,
в които ще се обучават първокласници. Новите маси и столове са ергономични и
съобразени с ръста на учениците.
Стойността на проекта е 7 490,39 лв.