Социални дейности

Училищното настоятелство оказва помощ на социално слаби деца, подпомага социално слабите ученици от начален и прогимназален курс със закупуване на учени помагала, а учениците от гимназиалния курс със закупуване на учебници. Ежегодните разходи са около 3000 лв.

Тази дейност се развива и след въвеждане на училищната униформа като са осигурени определен брой униформи, с които Настоятелството се ангажира да спонсорира социално слаби ученици.