Школа за изящни и приложни изкуства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ШКОЛА ЗА ИЗЯЩНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСTВА “Д. ВОЙНИКОВ”
ПРИ 35. СОУ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”

Училищното настоятелство при 35. СОУ “Д. Войников” реши да се даде възможност на ученици от 1-ви до 12-ти клас да развият таланта си в областта на Изящните и Приложните изкуства. За целта се организира Школа, в която на академично ниво да се провеждат извънкласни занимания по рисуване, графика, живопис и приложни изкуства.

Учениците, след проверката на способности, ще се разпределят в три възрастови групи: 1. – 4. клас, 5. – 7. клас, 8. – 12. клас. С цел качествено преподаване групите ще са малки – от 6 до 8 ученици.

От учениците, които са показали данни на проверката за способности, но не са се класирали се за групите по Изящни изкуства, ще се състави сборна група по приложни изкуства до 8 ученици максимум.
Заниманията в Школата ще се провеждат като извънкласна форма на обучение и ще са за сметка на личното свободно време на учениците. Всеки ученик е длъжен редовно да посещава учебните занятия в училище и активно да участва в клас. Ученик, понижил успеха си или допуснал неизвинени отсъствия, ще бъде автоматично изключван от Школата, независимо от постигнатите резултати, и ще бъдат анулирани участията му в конкурси, изложби и пленери.
Занятията ще се провеждат в Актова зала по график.
Школа за Изящни и Приложни изкуства “Добри Войников” ще се финансира и ръководи от родител – доброволец, член на Училищното настоятелство. Той е магистър-художник по професия, член на МФХ, член на НСХР и член на ФХР – департмент Изкуства към ЮНЕСКО.
Школа “Добри Войников”ще работи по своя специална програма и методика и ще подпомага работата на учителите от 35. СОУ, като целта и е ранно откриване на таланти и подпомагане тяхното успешно развиване.

От Училищното настоятелство

 

ШКОЛА_МОЛБА
ШКОЛА_приложение1