Мисия и цели

Основна цел при създаване на училищното настоятелство е обединяване усилията на родителската общност и на обществеността като цяло, включително организации, физически и юридически лица, с усилията на държавните и общинските органи за подпомагане развитието на учебното дело.
Представителите на родителската общност се включват в работата на настоятелството, за да съдействат за положителното развитие на училището, за да насърчат диалога с учителите и да подкрепят развитието на своите деца. Тяхното участие е на доброволни начала.
През годините основните направления на работа на настоятелството са били:
  • подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
  • осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
  • подпомагане създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на учениците;
  • подпомагане и съдействане за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.