Устав

Уставът на Училищното настоятелство определя:

  • Предмета на дейност
  • Целите и средствата за постигането им
  • Вида дейност
  • Имуществото
  • Членство, права и задължения
  • Реда за определяне размера и начина за внасяне
    на имуществени вноски
  • Органи на управление

За да се запознаете с устава, моля натиснете Устав_35.СОУ.