ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици на 35 СЕУ „Добри Войников“!

Нашето училище е с доказан опит и традиции в ранното чуждоезиково обучение,  което е наш приоритет в начален етап. Поради това изучаването на първи чужд език започва от първи клас, като родителите имат избор от три езика – английски, немски и френски. В пети клас започва изучаването на руски език, като втори чужд език за всички ученици.

Обучение по английски, немски или френски езици започва от първи клас със седмичен хорариум – седем часа. Учителите ни са високо квалифицирани, използващи съвременни, интерактивни методи на преподаване, ориентирани към интересите и индивидуалните способности по чужд език на децата и развиващи тяхното желание за творческа работа, комуникация и сътрудничество помежду им.

За провеждане на часовете по френски език е обзаведен кабинет, където децата докато учат и играят, се потапят във духа на френския бит, култура и кухня.

Учениците в края на VII клас достигат ниво на владеене на първи чужд език B1 от референтната езикова рамка. Обучението се осъществява по разработени от наши учители учебни програми, отговарящи на нуждите на по-големия брой учебни часове по чужд език.

За учениците от начален етап се предлага целодневна организация на учебния ден, като за учениците от I и II клас е структурирана в смесени блокове сутрин и след обяд, редувайки часове от задължителната подготовка с часове по самоподготовка и занимания по интереси. На обяд децата организирано обядват и отдъхват с игри на открито.

За учениците от III и IV клас целодневната организация на учебния ден се осъществява в полуинтернатни групи сутрин или след обяд, в зависимост от смяната, в която учи съответният клас.

В училището е създаден екип за личностна подкрепа, който включва психолог, ресурсен учител и логопед от ДЛЦ, разполагащи със специализирани кабинети за работа с децата.

За качествено обучение, здравословна и сигурна физическа среда на учениците, училището предоставя:

 • просторни класни стаи и кабинети, оборудвани с мултимедии и интерактивни дъски
 • два физкултурни салона
 • два компютърни кабинети
 • медицински кабинет и медицинско обслужване от лекар и медицинска сестра целодневно
 • библиотека
 • училищен стол и бюфет
 • голям двор със спортни игрища
 • жива охрана, видеонаблюдение и др.

35 СЕУ „Добри Войников“ обявява прием в първи клас за учебната 2021 / 2022 година на три паралелки по двадесет и двама ученици, както следва:

 • 1 паралелка (22 ученици) – с английски език
 • 1 паралелка (22 ученици) – с немски език
 • 1 паралелка (22 ученици) – с френски език (11 ученици) и английски език (11 ученици)