СЪОБЩЕНИЕ

На основание на чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136 по Протокол №30 от 6.04.2017 г., изм. и доп. с
Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., уведомяваме заинтересованите, че комисията, назначена със заповед №ЛС – 669/20.06.2024 г. от Директора на 35. СЕУ „Добри Войников“, ще заседава на 10.07.2024 г. от 09:00 часа.