Новини

Comments are closed.

Групи за извънкласни дейности, които ще се ръководят от учители на училището: За учениците от V и VI клас са сформирани групи по: български език, математика, руски език, английски език, вокална група и група спорт – баскетбол. В процес е сформирането на групи за учениците от I до IV и от VII до XII клас. Дейностите започват от 01.10.2019 година.

Comments are closed.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Съгласно разпоредбата на чл. 306 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция. Съобразно чл. 309 ал. 1 от ЗПУО за постигане на целите си настоятелството съдейства за: осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване. Ето защо и в изпълнение на законовите разпоредби, Устава на настоятелството и решенията на Общото събрание УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 35 СЕУ ДОБРИ …

Comments are closed.