Бюджет

Училищното настоятелство оперира със средства, осигурени чрез доброволни дарения от родителската общност, както с привлечено финансиране от други източници. Съветът на настоятелите формулира предложения за дейности и проекти, които да се подкрепят с наличните средства. При съществени суми тяхното разходване се съгласува с Общото събрание на настоятелството. Годишният финансов отчет ежегодно се приема от Общото събрание.
Архив на бюджетите и отчетите по изпълнението им за последните години:
2012/2013 учебна година
2011/2012 учебна година
2010/2011 учебна година
2009/2010 учебна година
2008/2009 учебна година
2007/2008 учебна година
2006/2007 учебна година

Comments are closed.