Мисия и цели

Училищното настоятелството обединява родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови за съдействат за напредъка на училището на основата на доброволно участие.

Основна цел на настоятелството е обединяване усилията на родителската и друга общественост с усилията на държавните и общинските органи и организации, физически и
юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.

Основните направления на работа на настоятелството са:

  • подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
  • осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
  • подпомагане създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на учениците;
  • подпомагане и съдействане за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.

Comments are closed.