Проект на класни стаи и класни ръководители

Проектът е изготвен съгласно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 и училищната стратегията за частична дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.