Отчети

Училищното настоятелство оперира със средства, осигурени чрез доброволни дарения от родителската общност, както с привлечено финансиране от други източници. Съветът на настоятелите формулира предложения за дейности и проекти, които да се подкрепят с наличните средства. При съществени суми тяхното разходване се съгласува с Общото събрание на настоятелството. Годишният финансов отчет ежегодно се приема от Общото събрание.
 
Архив на бюджетите и отчетите по изпълнението им за последните години:
2012/2013 учебна година

Бюджет за 2012/2013г.

Бюджет на УН към “35-то СOУ “Д. Войников” за 2012-2013г.  
   
Очаквани приходи  
В това число:  
– салдо от изминалата година 14 262,89
– Приходи от родителски дарения 9 000,00
– Членски внос 400,00
– Мероприятия 1 400,00
– дарения от наематели /режийни 3 000,00
– Дарения 1 200,00
-събрани пари за униформи 28 000,00
  57 262,89
  100 262,89
Ремонт на материална база  
1. Ремонти  
-осветление на двора и улица“ Д. Войников“ 1 800,00
-предпазни мет.лайсни на прозорците на 2,3,4 етаж 1 100,00
– вентилация и отопление актовата зала и други 5 000,00
преработване вентилационната система в малкия и големия физкултурен салон 6 000,00
– ремонт вратите на таолетните и дозатори 2 480,00
– ремонт  други (частично демонтиране на ограда на игрище) 1 300,00
– ремонт на тротоарна настилка на входа откъм ул.“Д.Войников“ 1 320,00
Общо ремонт на материалната база 19 000,00
   
Подпомагане на учебния процес  
1. Оборудване на кабинети  
– Пособия кабинети 800,00
   
Общо оборудване на кабинети 800,00
   
2. Консумативи за размножаване на учебни материали  
– Тонер за ксерокс и други канцеларски материали 3 000,00
– Хартия – копирна (бяла, цветна) 400,00
Общо Консумативи за размножаване на учебни материали 3 400,00
   
Извънучебни дейности  
1. Спортни прояви  
– Такси правоучастие в спортни турнири 500,00
2. Театрална група – ръководител и участие във Фестивали  
( по 50 лева на ръководител на месец) 1 250,00
3. Други  
– награди 400,00
– Разходи за униформи 28 000,00
-извънкласни дейности 300,00
-извънкласни дейности ез. Обмен 500,00
Общо извънучебни дейности 30 950,00
   
   
Социална дейност  
– подпомагане социални слаби ученици 3 000,00
  3 000,00
– такси банки 112,89
Общо предвидени/очаквани разходи 57 262,89
   
БАЛАНС
   
20.11.2012  
гр. София  


2011/2012 учебна година
Бюджет на УН към “35-то СОУ “Д. Войников” за 2011-2012г.
           
I. Очаквани приходи         55 208,81
В това число:          
-Салдо от предходната  година         15 608,81
– Приходи от родителски дарения         11 000,00
– Членски внос         300,00
– Мероприятия         1 500,00
-Събрани пари за униформи         24 000,00
-Дарения от наематели /Режийни/         2 500,00
– Дарения         300,00
          55 208,81
          94 808,81
II. Очаквани разходи         55 208,81
Ремонт на материална база          
1. Ремонти          
– климатична инсталация на малкия физкултурен салон         3 000,00
– ограда на физкултурно игрище         4 000,00
– ремонт на звънчева инсталация         3 500,00
– други         5 000,00
Общо ремонт на материалната база         15 500,00
           
Подпомагане на учебния процес          
1. Оборудване на кабинети          
– пособия кабинети         500,00
– разходи за компютри         300,00
           
           
Общо оборудване на кабинети         800,00
           
2. Консумативи за размножаване на учебни материали          
– Тонер за ксерокс и други канцеларски материали       2 500,00
– Хартия – копирна (бяла, цветна)         430,00
Общо Консумативи за размножаване на учебни материали         2 930,00
           
Извънучебни дейности          
1. Разходи за униформи         27 748,80
2. Спортни прояви          
– Такси правоучастие в спортни турнири         600,00
– Награди за победителите в спортни мероприятия         200,00
– Екипи  спортни отбори         800,00
3. Театрална група – ръководител и участие във Фестивали          
( по 50 лева на ръководител на месец)         1 300,00
4. Други          
– рекл. Дейности         300,00
-награди за първенците  на абит. Випуск         500,00
-извънкласни дейности         400,00
– такси  банки         130,01
Общо извънучебни дейности         31 978,81
           
           
Социална дейност          
– подпомагане социални слаби ученици и социални дейности         3 000,00
– др. Разходи за соц. дейности         1 000,00
          4 000,00
           
Общо предвидени/очаквани разходи         55 208,81
           
БАЛАНС        
           
12.12.2011 г.     Изготвил:
гр. София         Георги Харачерев


2010/2011 учебна година

Бюджет за 2010/2011г.

2009/2010 учебна година

Бюджет за 2009/2010г.

2008/2009 учебна година

Бюджет за 2008/2009г.
Отчет за финансовото състояние към 12.2009.

2007/2008 учебна година

Бюджет за 2007/2008г.
Отчет за финансовото състояние към 12.2008.

2006/2007 учебна година

Бюджет за 2006/2007г.
Отчет за финансовото състояние към 12.2007.