Информация от заседания

Училищното настоятелство провежда срещи в различни формати и с различна периодичност – Съветът на настоятелите се среща редовно и обсъжда както оперативни, така и стратегически теми, включително и с ръководството на училището. При натрупване на важни въпроси се свиква и заседание на Общото събрание на училищното настоятелство, в което се канят представителите на родителите на ученици от отделните класове, както и най-общо членове на родителската общност.

Протокол ОС 28.09.2023

Покана за Общо събрание 28.09.2023 г.

Покана за общо събрание

Покана за Общо събрание 17.02.2022г.

Протоколи от срещи на ОС и СН:

Съвета на настоятелите и кмета на СО-район Лозенец

Мемо от среща на Съвета на настоятелите и училищното ръководство 10 април

Мемо от среща на Съвета на настоятелите и кмета на СО-район Лозенец 29 май

Мемо от среща на Съвета на настоятелите и кмета на СО-район Лозенец 26 юни

Мемо от среща на Съвета на настоятелите и кмета на СО-район Лозенец 22 май

Мемо от среща на Съвета на настоятелите 9 януари

Мемо от среща на Съвета на настоятелите 5 март

Мемо от среща на представители на УН с представители на фондация Малките стъпки 4 юни

Мемо от среща на представители на УН и Ученическия съвет към 35 СЕУ „Добри Войников“ 4 юни

ЗАПИСКИ ОТ СРЕЩА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО – МАЙ

Записки от среща на Съвета на настоятелите със зам.-кмета на Столична община Дончо Барбалов

Записки от среща на Съвета на настоятелите с кмета на Район Лозенец 14 януари

Записки от среща на Съвета на настоятелите с кмета на район Лозенец 10 март

Записки от среща на Съвета на настоятелите с г-жа Малина Едрева 30 септември

ЗАПИСКИ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 28 ноември

ЗАПИСКИ ОТ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 10 октомври

2020-07-21-mемо-SN

ПРОТОКОЛ 9.09.2021

ПРОТОКОЛ 15.03.2021

ПРОТОКОЛ 15.03.2021

ПРОТОКОЛ 13.01.2021

ПРОТОКОЛ 16.11.2020

ПРОТОКОЛ 1.09.2020

ПРОТОКОЛ-21.02.2020 ПРОТОКОЛ 13.01.2021 ПРОТОКОЛ 15.03.2021 ПРОТОКОЛ 9.09.2021

ПРОТОКОЛ-13.01.2021

Протокол ОС – 2019-03-07

Среща с кмета на 21.04.2015

Уважаеми родители,

 

На 21 април 2015 се проведе редовната ни среща с кмета на района.

 

Бяха дискутирани следните въпроси:

1. Качество храна в столовата.

Имаше нов търг за кетъринг компания, но предвид съдебните спорове все още ни обслужва „старата“ фирма. Както обеща кмета днес (22.04.2015г) в столовата имаше отново проверка от Агенцията по храните. Проверките са ежемесечни, и това е единственото, което може да се направи преди приключването на съдебните дела.

 

2. Неработещата тоалетна в столовата – очакваме включване от Софийска вода, които трябва да прочистят мръсния канал от корените на дърветата.

 

3. Ремонти в училище:

3.1. От страна на Министъра на спорта има обещание при освобождаване на финансов ресурс да се ремонтира двора с приоритет. За целта районния кмет е изготвил съответната проектна документация, за ремонти на стойност 600 000 лева.

3.2. Покривът е в гаранция и за показалият се теч ще се търси строителната компания.

3.3. За санирането на училището няма финансиране. Ще се организира само почистване на фасадата от падащата мазилка.

3.4. Ще се актуализира техническия паспорт и ще се направи енергийно обследване, за да сме подготвени за евентуално финансиране, някъде в бъдеще.

 

4. Топлата връзка.

Имаше сериозни несъответствия в строителната документация на училището. Междувременно успяхме да въведем в кадастъра изградената преди години Актова зала. Подадени са молби за даване на виза за строеж на „топлата връзка“. Очакваме да мине съгласуването с архитекта на общината и евентуално ще пристъпим към самото изграждане.

 

5. В района на училището има каптиран минерален извор с температура на водата 51,6 градуса. Кмета с удоволствие би вкарал тази вода в абонатната станция на училището, за да спести тези 40 000 годишно, които спеделяме с Топлофикация АД.

 

Други дискутирани от настоятелите въпроси:

1. Униформите. Беше потвърдена решимостта на настоятелите да отстояват носенето на униформите в училище. Беше посочено на директор Калчева, че очакваме същото желание и решимост да бъдат демонстрирани и от преподавателите, и от ръководството на училището. В края на учебната година ще проведем разяснителна кампания с родителите за подготвянето им за новата 2015/16 учебна година.

2. Изграждането на топлата връзка – продължаваме в съответствие с процедурните ограничения от страна на Общината

3. Организирането на Пролетно почистване на училищния двор – за Събота 25 Април, 10.00 часа

4. Изграждането на системата за контрол на достъпа. Имаме забавяне от страна на „пожарникаря“. В процес е подготовката на технически проект, който да бъде съгласуван с цел да се изгради и тази система. От страна на районния кмет има одобрение и разбиране в тази връзка.

5. Други

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров

Събрание на УН 28.10.2014

Протокол 2/28.10.2014

Днес 28.10.2014 година се проведе Общо Събрание на Училищното Настоятелство към 35. СОУ. На Събранието присъстваха:

1.              Бохос Кеворкян, 9в клас

2.              Пламен Никовски, 12а клас

3.              Илияна Симеонова, 8а клас

4.              Албина Легурска, 4в клас

5.              Елисавета Станчева, 6б клас

6.              Тодор Тодоров, 9д клас

7.              Надежда Савова, 4 г клас

8.              Александър Лазаров, 1в клас

9.              Александър Симеонов, 2б клас

10.            Илиана Солакова – Узунова. 1а клас

11.            Лилия Пенчева, 12г клас

12.            Роза Богданова, пом.-директор по административно-стопанска дейност на 35. СОУ

13.            Румяна Петрова-Йоцева, 8б клас

14.            Атанас Антиков, 9б клас

15.            Валентина Симеонова, 9а клас

16.            Славчо Христов, 10в клас

17.            Вера Танкишева, 2а клас

18.            Петя Oтчева, 8в клас

19.            Диана Ставрева, 3б клас

20.            Христина Чокова-Петрова, 9б клас

21.            Магдалена Лардева, 9а клас

22.            Юлиана Димитрова, 9г клас

23.            Лидия Василева, 10а клас

24.            Антоанета Алексиева-Иванова, 10а клас

25.            Светослав Динев, 8д клас

26.            Анна Бачева, 5а клас

27.            Тотка Христова, 11в клас

28.            Румен Енчев, 4а клас

29.            Александър Пелев, 3а клас

30.            Юлия Райкова, 7б клас

31.            Милка Ацева, старши учител в 35. СОУ

32.            Десислава Попова, 10д клас

33.            Татяна Соколова, старши учител в 35. СОУ

34.            Росица Павлова-Инджева, 4б клас

Събранието се проведе при следния Дневен ред.
1. Отчет на дейността за учебната 2013-2014 година
2. Промяна в състава на Управителния Съвет на Училищното настоятелство
3. Разни

1. Отчет:

1.1.   Началното салдо в бюджета на УН учебната 2013-2014 година е 3746,87 лева.

Приходи през учебната година са 30156,58 лева. Разходите са 31156,44 лева.

Крайно салдо към началото на учебната 2014/2015 година – 2747,01 лева.

1.2. Беше обсъден разходът за учебната 2013/2014 година за копиране на тестове и учебни материали, генериран от учителите и съответно компенсиран от Настоятелството. Настоятелите се обединиха около концепцията, че този разход е прекомерен и не може да бъде потвърден като оправдан. Беше решено годишния разход да се ограничи до 4000 лева.
Гласували: За -32. Въздържали се -2, Против- няма.

2. Бе предложено да бъдат освободени от състава на Управителния Съвет на настоятелството – Атанас Костенаров, Георги Харачерев, Пеньо Пенев. Всички гласуваха За.
Бе предложено да бъде избран Александър Симеонов – всички За.
Бе предложено да бъде избрана Албина Легурска – всички За.
Бе предложено да бъде избрана Надя Савова – всички За.

3.1. Бе предложено да се ангажират учениците от горния курс чрез работа с ученическия съвет и насочването им към работа по социалноотговорни проекти. Ангажимента е поет от Лилия Пенчева.

3.2. Бе гласуван бюджета за новата учебна година с основни акценти:

– разходи за тонер и копирна техника (две копирни машини за размножаване от учителите на учебни материали) – 4000 лева
– ремонти и изграждане на топлата връзка към малкия физкултурен салон – 4800 лева, за което има представени оферти, предстои изготвянето на технически проект и стартиране на работата.

Протокол 3/28.10.2014

В изпълнение на решението на Общото Събрание на Училищното настоятелство за промяна в състава на Управителния съвет  и във връзка с освобождаването на Председателя на Управителния съвет – Георги Харачерев, на 04.11.2014г. бе проведено заседание на Управителния Съвет в новия му състав:

Адв. Бохос Кеворкян

Адв. Александър Пелев

Тодор Тодоров

Роза Богданова

Александър Симеонов

Албина Легурска

Надежда Савова

В присъствието на освободения  Председател на Управителния съвет – Георги Харачерев, бе гласуван единодушно избора на нов Председател на Управителния съвет – Тодор Тодоров.

Събрание на УН 6.02.2012

Директорът на училището докладва как се формира и разходва бюджета на училището.

Бяха разгледани оферти за доставка и монтаж на дозатори за течен сапун. Определи се комисия за утвърждаване на офертите и избиране на изпълнител.

За подпомагане на социално-слаби ученици абитуриенти, беше гласувано от бюджета на УН да се осигури сумата от по 200 лева  на всеки ученик.

Събрание на УН 12.12.2011

Беше направен отчет за финансовото състояние на УН за учебната 2010/2011година от председателя на УН инж. Георги Харачерев.

Беше направен и отчет на ревизионната комисия при УН с председател Анета Панайотова.

Прието беше предложението бюджетът на УН за 2012-2013 година да бъде приет през м. май 2012г., като тогава се определи и размерът на вноската.

Обсъдиха се приоритетните разходи, които трябва да се направят от бюджета на УН за 2011-2012 година като:

–         Поставяне на дозатори с течен сапун в тоалетните;

–         Изграждане на вентилационна система в малкия физкултурен салон;

–         Изграждане на нова звънчева инсталация в училище.

Беше гласуван бюджетът за 2011 – 2012 година.

Събрание на УН 28.11.2011

Беше направен подробен анализ на извънредната ситуация от миналата седмица, във връзка с побоя над ученика Андрей Илчев.

В тази връзка УН взе следните решения:

  1. Да се отправи писмено запитване към районната прокуратура, СДВР и 04 РПУ, дали има случаи за разследване на престъпна група от ученици на други училища, нападаща ученици от 35.СОУ ”Добри Войников”, като ще помогнем с всички данни и информация, с която разполагаме.
  2. На 30.11.2011г. представители на УН да се срещнат с психолога на училището Младен Владимиров във връзка с неговата оставка.
  3. Да се отправи писмена покана за среща на родителите от 9.д  и 11 клас с представители на 04 РПУ, РИО на МОНМ, Столична община, Агенцията за закрила на детето  на 30.11.2011г. преди общата родителска среща.
  4. Да се създаде контактна група от представители на УН на 35. СОУ ”Д. Войников”, която да осъществи връзка с УН на ПГСГА”Христо Ботев”.
  5. УН да подпомогне финансово семейството на потърпевшия ученик Андрей Илчев от 9.д клас.
  6. УН да настоява пред 04 РПУ усилената охрана на училището и прилежащите райони от полицията да продължи през целия зимен период.
  7. Да се направи писмено искане до Столична община да се подобри осветлението по улиците около училището.
  8. Училищното ръководство да информира родителите за съответните събития  на родителските срещи.
Събрание на УН 20.01.2011
Приет е бюджета на настоятелството.
Възложено е на Съвета на настоятелите да подготви процедури по избор и доставка на униформено облекло за учениците от 35 СОУ Добри Войников.
Решено е да се подготви процедура за избор на фирма за изработване на сайта на училището.
Събрание на УН 18.11.2010
Бе приет отчета за дейността на училищното настоятелство за 2010 година.
Приет бе новият устав на настоятеството и избран състава на Съвет на настоятелите. За председател е преизбран Георги Харачерев.
Членовете на настоятелството бяха запознати с ПИСМОТО на Сотиров.
Събрание на УН 21.10.2010
Обсъдени са предложения за промяна на Устава на настоятелството и бе решено приемането на новия устав да се извърши на следващото заседание Избран е контролен съвет на Настоятествто с председател Румен Янчев.
Мадлен Миланова представи възразително писмо от родителите на ученици в 9А клас. Писмото касаеше избора на фирма, която да изработи уноформите на 35 СОУ. Беше решено писмено да се отговори на родителите и отговора да бъде изчетен на родителската среща.
Гласувани са средства от 500 лв. за подпомагане на клуба по екология.
Събрание на УН 23.09.2010
На 23.09.2010 г. се състоя първата сбирка за 2010/2011 учебна година на общото събрание на училищното настоятелство към 35 СОУ “Добри Войников”.
Бяха представени и приети 12 нови члена, представители на 1 и 8 класове. По предложение на родители беше решено да се приеме нов устав на настоятелството. Прието бе предложението членският внос за УН да се учвеличи от 10 на 20 лв.