КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИ СТАИ

Документът е изготвен съгласно НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА.