1. клас

През учебната 2017/2018 година 35. СУ “Добри Войников” осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

Клас Разширено изучаване Форма на обучение
1.а Английски  език целодневно обучение
1.б Немски език целодневно обучение
1.в Английски език или френски език целодневно обучение

Може да се запознаете с учебният план на 1. клас – випуск 2017/2018   Учебен план

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, волейбол, плуване, футбол;
 • Лечебна физкултура;
 • Арт ателие;
 • Вокална група и хор.

График на дейностите по прием в първи клас:

15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.
Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за III-то класиране.
19.06.2017 г.
до 17:00 ч. 

20.06.2017г.

Попълване на свободните места.

 

Записване на учениците, приети на 3. класиране.

 

Обявявяне на окончателните списъци по паралелки – 22.06.2017 г.

Критерии прием 1 клас:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

 

6. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
7. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
8. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
9. Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
10. Дете с един починал родител – 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
11. Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
12. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
13. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.
В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
14. Дете завършило подготвителна група в ДГ № 19 “Света София”  или ДГ № 192 “Лозичка”- 5 т. Удостоверение за завършена подготвителна група в съответната детска градина.
15. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на микрорайона на училището – 15т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта на един от родителите.
16. Близнаци – 2 т. Удостоверение за раждане на децата.
Забележка: Допълнителните критерии са приети на Педагогически съвет с протокол №6 от 7.04.2017 г.

Карта

(Отваря се с Mozilla Firefox)

Микрорайон на 35. СУ

Списък с границите на прилежащите територии към общинските училища на територията на район „Лозенец”

 • Предварителна родителска среща – 05.04.2017 г. от 18:00 часа.
 • Родителска среща – 26.06.2017 г. от 18:00 ч.

Документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване 2017

Декларация_1_клас_2017

Comments are closed.