1. клас

Свободни места за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година, незаети след второ класиране:

1. С изучаване на немски език – 2 места

Заявления за участие в трето класиране се подават на 14.06.2018 г. от 8:00ч. до 14:00 часа.

Обявяване на списъците на приетите ученици на  трето класиране на 14.06.2018 г. в 17:00 часа.

Записване на учениците приети на трето класиране на 15.06.2018г. г. до 12:00 часа.

През учебната 2018/2019 година 35. СЕУ „Добри Войников“ осъществява прием на ученици в първи клас за следните паралелки:

Целодневното обучение се осъществява от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Целодневната организация на обучението включва:

 • Редуване на учебните предмети от задължителната подготовка и веднага след тях часове по самоподготовка, целесъобразно разположени сутрин и следобяд;
 • Балансирано разположени часове по спорт, занимания по интереси и игри;
 • Обеден отдих с организирано хранене в стола на училището и игри на открито или закрито.

За пълноценно обучение, възпитание и развитие на вашите деца, училището предлага:

 • Екип от високо квалифицирани педагози;
 • Индивидуална и групова работа в клас;
 • Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
 • Самостоятелен етаж за начален курс;
 • Мултимедийно оборудване на класните стаи;
 • Целодневно медицинско обслужване;
 • Логопед, психолог, ресурсен учител;
 • Стол, бюфет.

Извънкласни дейности:

 • Екскурзии и зелени училища;
 • Празнични базари – коледен, мартенски, великденски;
 • Работа по проекти;
 • Концерти;
 • Посещение на театри, музеи, изложби;
 • Баскетбол, волейбол, плуване, футбол;
 • Арт ателие;
 • Вокална група и хор.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
График на дейностите по прием в първи клас:

И З В А Д К А ОТ З А П О В Е Д

№ 124 / 15.03.2018 г.

На основание чл.45, ал.1 и ал.3 от Наредба №10  и решение на Педагогическия съвет с Протокол № 4 / 06.02.2018 г.

О П Р Е Д Е Л Я М

Р Е Д   З А   П Р И Е М   Н А   У Ч Е Н И Ц И   В   П Ъ Р В И   К Л А С

З А   У Ч Е Б Н А Т А   2018/2019 Г О Д И Н А

к а к т о   с л е д в а :

Приемът се извършва по реда определен в Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г.

1. График на дейностите по изпълнението на приема:

1.1. Подаване на Заявление_1_клас (Приложение 2 образец на училището) – от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. до 17:00 ч.  в библиотеката на училището.

1.2. В случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места се извършва процедура (по т. 8.13., Раздел III. на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община)   на случайно избрани входящи номера на 31.05.2018 г. от 17:00 ч.

1.3. Обявяване на списъците от първо класиране на 04.06.2018г. в 17:00 ч.

1.4. Записване на учениците приети след първо класиране от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. до 17:00 ч.

1.5. Обявяване на свободните места за второ класиране на 07.06.2018 г. в 18:00 ч.

1.6. Подаване на заявления за участие във второ класиране от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл. до 12:00 ч.

1.7 В случай, че броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места се извършва процедура (по т. 8.13., Раздел III. на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община)   на случайно избрани входящи номера  на 11.06.2018 г. в 16:30 ч.

1.8. Обявяване на списъците на приетите ученици на  второ класиране на 11.06.2018 г. в 18:00 ч.

1.9. Записване на учениците  приети на второ класиране от 12.06.2017 г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17:00 ч.

1.10. Обявяване на свободните места за трето класиране класиране на 13.06.2018 г. в 18:00 ч.

1.11. Подаване на заявления за участие във трето класиране на 14.06.2018 г. до 14:00 ч.

1.12. Обявяване на списъците на приетите ученици на  трето класиране на 14.06.2018 г. в 17:00 ч.

1.13. Записване на учениците приети на трето класиране на 15.06.2018г. г. до 12:00 ч.

1.14. Обявяване на списъците на приетите ученици по паралелки на 15.06.2018 г. в 17:00 ч.

1.15. Попълване на свободни места в паралелките, при наличие на такива до 14.09.2018 г.

3. Документи, необходими при подаване на заявление за участие в класирането за първи клас:

3.1. Заявление (Приложение 2 на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община) ;

3.2. Копие на удостоверение за промени на постоянния адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;

3.3 Копие на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;

3.4. Копие от документ за удостоверяване на обстоятелствата по т. 8 от Раздел III. Критерии, Б. Допълнителни критерии, от т. 8.5 до т. 8.12  на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община;

3.5. Копие на удостоверение за раждане на детето;

4. Документи, необходими за записване в първи клас:

4.1. Заявление за записване (училищна бланка – Приложение 1);

4.2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (клас);

4.3.Декларация-образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи (училищна бланка – Приложение 3)

4.4. Декларация от родител за случаите, в които детето не е посещавало подготвителна група (клас).

При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните.

АННА КАЛЧЕВА

ДИРЕКТОР НА 35. СЕУ „Д. ВОЙНИКОВ”

 • Дни на отворени врати – 12.04 – 16.04.2018 г. по график.
 • Отворени врати
 • Родителска среща – 19.06.2018 г. от 18:00 ч.

Район 35 СЕУ

Comments are closed.