Училищни документи

Бюджет на училището

ОТЧЕТ 1-во тримесечие 2024г.

Отчет бюджет 2023 г.

Отчет м. септември 2023

План на бюджет 2023

Отчет м. юни 2023

Отчет м. март 2023

35 СЕУ Бюджет 2022 г.

Отчет м. декември 2022г.

отчет_м. 09._2022 г.

Отчет м. юни 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – първо тримесечие

Отчет м. декември 2021

35 СЕУ Бюджет 2021 г.

Отчет на бюджета септември 2021

Отчет – март 2021

Отчет за бюджета месец Септември

35 СЕУ Бюджет 2020

Отчет месец март 2020 година

Отчет месец декември 2019 година

Отчет месец септември 2019 година

Отчет месец юни 2019 година

Отчет месец март 2019 година

Бюджет 2019 година

Отчет за месец септември 2018 година

Отчет за месец юни 2018

Отчет за месец март 2018

Бюджет 35 СЕУ 2018 година

Годишен финансов отчет 2017

Отчет на бюджета за месец септември 2017

Отчет за бюджета за месец март 2

Отчет за бюджета за месец март 1

Бюджет 35 СУ 2017 година

Отчет на бюджета за месец декември 2016 1

Отчет на бюджета за месец декември 2016 2

Отчет на бюджета за месец декември 2016 3

Отчет на бюджета за месец декември 2016 4

Бюджет трето тримесечие

Бюджет второ тримесечие_1

Бюджет второ тримесечие_2

Бюджет_първо_тримесечие_2016 година

Бюджет 35 СОУ 2016 г.

Годишен отчет_2015

Утвърден бюджет 2015 година

Училищни документи

Правилник_за дейността на_35_ СEУ_ 23-24г

Стратегия 35 СЕУ 2023-2028

Годишен план за изпълнение на Стратегията 2023-2028г. с финансиране 35 СЕУ

извадка форми на обучение

план_ квалификационна дейност 2023-2024 г.

План-програма по БДП – 2023-2024 г.

Годишен план 2023-24 г.

ПРОГРАМА ГЗЕИО 35 СЕУ – 2023-2024 г.

Правилник_за_дейността_на_35_ СEУ_ 2023_2024

Училищна програма за занимания по интереси 2022-2023

Правилник за пропускателния режим 2022-2023

План за сигурност при противодействие на тероризма 2022

Програма за Действие БДП – 2023 г.

Годишна програма _ целодневна организация 2022_2023

Програма гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование _ 35 СЕУ – 2022_2023

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване 35 СЕУ

Програма ранно напускане на училище 2022 35 СЕУ

План_за квалификационна дейност 22_23

Годишен план 2022_2023.

Мерки за повишаване на качеството 2022_2023

Правилник_за дейността_на_35_ СEУ_ 22_23

План -програма за действие 2022 по БДП

график за час на класа-2 и консултации с родители 2021-2022 (първи срок)

ГРАФИК консултации с ученици 2021-2022

Стратегия 35 СЕУ 2021_2025

Етичен кодекс 35 УО

Мерки за организация и ред на провеждане на образователно възпитателни дейности в условия на COVID-19

Ежедневен протокол на дейностите на дежурен заместник-директор, главен дежурен учител и дежурен на коридор или бюфет учител, учители и ученици

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 35. СЕУ за 2021/2022 г.

Вътрешни правила подбор на персонал 35 СЕУ