Училищни документи

Бюджет на училището

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – първо тримесечие

Отчет м. декември 2021

35 СЕУ Бюджет 2021 г.

Отчет на бюджета септември 2021

Отчет – март 2021

Отчет за бюджета месец Септември

35 СЕУ Бюджет 2020

Отчет месец март 2020 година

Отчет месец декември 2019 година

Отчет месец септември 2019 година

Отчет месец юни 2019 година

Отчет месец март 2019 година

Бюджет 2019 година

Отчет за месец септември 2018 година

Отчет за месец юни 2018

Отчет за месец март 2018

Бюджет 35 СЕУ 2018 година

Годишен финансов отчет 2017

Отчет на бюджета за месец септември 2017

Отчет за бюджета за месец март 2

Отчет за бюджета за месец март 1

Бюджет 35 СУ 2017 година

Отчет на бюджета за месец декември 2016 1

Отчет на бюджета за месец декември 2016 2

Отчет на бюджета за месец декември 2016 3

Отчет на бюджета за месец декември 2016 4

Бюджет трето тримесечие

Бюджет второ тримесечие_1

Бюджет второ тримесечие_2

Бюджет_първо_тримесечие_2016 година

Бюджет 35 СОУ 2016 г.

Годишен отчет_2015

Утвърден бюджет 2015 година

Училищни документи

План -програма за действие 2022 по БДП

график за час на класа-2 и консултации с родители 2021-2022 (първи срок)

ГРАФИК консултации с ученици 2021-2022

Програма за превенция на ранното напускане 2021 -2022

План за квалификационна дейност 2021 -2022

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи 2021 -2022

Годишен план за учебната 2021 -2022

Мерки за повишаване качеството на образованието

Стратегия за развитие 2021 -2025

Училищна програма Занимания по интереси 2021 -2022

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правилник за дейността на 35. СЕУ за 2021-2022 г.

План на комисията по БДП

План за действие по БДП 2021

Етичен кодекс

Мерки за организация и ред на провеждане на образователно възпитателни дейности в условия на COVID-19

Ежедневен протокол на дейностите на дежурен заместник-директор, главен дежурен учител и дежурен на коридор или бюфет учител, учители и ученици

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 35. СЕУ за 2021/2022 г.

Правилник за пропускателния режим в 35.СЕУ за 2021/2022 г.

План за сигурност при противодействие на тероризма

Вътрешни правила подбор на персонал 35 СЕУ